Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Έννοια - Επωνυμία

Εννοια. Αρθρο 1. 1. Επί της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης διά τας εταιρικάς υποχρεώσεις ευθύνεται μόνον η εταιρεία διά της περιουσίας αύτης . 2. Τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να παρασταθώσι διά μετοχών.

Επωνυμία. Αρθρο 2. 1. Η επωνυμία της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε εκ του ονόματος ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται εκ του αντικειμένου της ασκουμένης υπ` αυτής επιχειρήσεως. 2. Εν τη επωνυμία της εταιρείας δέον να περιέχωνται κατά πάσαν περίπτωσιν ολογράφως αι λέξεις "Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης".

Αντικείμενο. Αρθρο 3. 1. Η Εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο σκοπός αύτης δεν είναι εμπορική επιχείρησις. 2. Απογορεύεται εις τας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης η άσκησις επιχειρήσεων δι` ας έχει ορισθή υπό του νόμου έτερος αποκλειστικώς εταιρικός τύπος.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.