Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Εταιρικό κεφάλαιο

Εταιρικό κεφάλαιο. Αρθρο 4. "1 "Το κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης." *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.2α Ν.3661/2008,ΦΕΚ Α 89/19.5.2008. Το ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. ("Οι υφιστάμενες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχoυv κεφάλαιο κατώτερο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, υποχρεούνται να αυξήσουν το κεφάλαιό τους, μέχρι του ορίου αυτού, και με απόκλιση έως μείον 2,5% το αργότερο μέχρι 31.12.2003"). *** Το εντός ( ) τρίτο εδάφιο της παρ.1,όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2842/2002,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 16 παρ.2β Ν.3661/2008,ΦΕΚ Α 89/19.5.2008. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) "Οι προθεσμίες, που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 των άρθρων 11 και 13, της παραγράφου 6 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α), παρατείνονται, αφότου έληξαν, μέχρι και την 30.6.2004, η δε απαγόρευση καταχώρισης στοιχείων, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που επιβάλλεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, αρχίζει την 1.7.2004." Σε περίπτωση κατά την οποία, το πιο πάνω κατώτατο όριο δεν επαρκεί για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2, τούτο αυξάνεται κατά το αναγκαίο ποσό. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου των υφισταμένων εταιριών." ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (Α 31/17.2.1998).Με την παρ.4 του αυτού άρθρου ορίζεται ότι: " 4. Σε βάρος των υφισταμένων εταιριών περιορισμένης ευθύνης που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιό πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α`) και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 20 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.3.2000 ορίζεται ότι: "1. Η προθεσμία για την αύξηση του κεφαλαίου των υφιστάμενων ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχουν κεφάλαιο κατώτερο από αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντίστοιχα, παρατείνεται, αφότου έληξε, μέχρι και την 30.9.2000. 2. Για τις υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευeύνης, που δεν θα προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2579/1998, αντίστοιχα". 2. Η μερίς συμμετοχής του εταίρου δεν δύναται να ορισθή κατωτέρα των "των τριάντα (30) ευρώ" ή πολλαπλάσιου του ποσού τούτου. Εκαστος εταίρος μετέχει της εταιρείας μόνον διά μιας μερίδος συμμετοχής και διά πλειόνων δε εταιρικών μεριδίων αποτελούντων την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά αυτού είναι πολλαπλασία του κατά το καταστατικόν ελαχίστου ποσού μερίδος συμμετοχής. 3. Επί εισφορών εις είδος εάν η αποτίμησις της εισφοράς είναι κατωτέρα "των τριάντα (30) ευρώ" ή πολλαπλάσιου αυτών συμπληρούται διά δραχμών μέχρι των ποσών τούτων. *** Η φράση "των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)" στις παρ. 2 και 3 αντικαταστάθηκε από τη φράση "των τριάντα (30) ευρώ" με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2842/2002,ΦΕΚ Α`207/27.9.2000.`Εναρξη ισχύος από 1.1.2002. 4. Το εν παρ.1 του παρόντος άρθρου δύναται να αυξάνηται και να μειούται διά διατάγματος μετά γνώμην της Επιτροπής του άρθρ.4 του νόμου 2190, ως ούτος συνεπληρώθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. Εν περιπτώσει αυξήσεως ή μειώσεως του ποσού τούτου αυξάνονται ή μειούνται αναλόγως και τα εν παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ποσά. "5. Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της το εταιρικό κεφαλαιο το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας, καθώς και η έδρα της". ***Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 του Π.Δ. 419/1986 (Α` 197). *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 14 Ν.2842/2000,ΦΕΚ Α 207, ορίζεται ότι: "1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που είναι εκφρασμένη σε δραχμές, μετατρέπεται σε ευρώ και στρογγυλοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, με αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση της εδαφικής σύμβασης, παρά κάθε αντίθετη διάταξη της σύμβασης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατά παρέκκλιση των άρθρων 38 παρ. 1 , 40 παρ. 1 και 41 παρ. 1 του ιδίου νόμου. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή με καταβολή μετρητών. Το ποσό που αντιστοιχεl στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καταχωρίζεται υποχρεωτικό σε ειδικό αποθεματικό "Διαφορά από μετατροπή εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ" και κεφαλαιοποιείται σε μελλοντική αύξηση του εν λόγω κεφαλαίου. 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου ισχύουν ανάλογα και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. 3. Οι υφιστόμενες κατά την 1.1.2002 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης αναπροσορμόζουν την αξία των μεριδίων συμμετοχής των εταίρων, σε 30 ευρώ ή πολλαπλάσιο μέχρι την 31.12.2003. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 14". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.4 άρθρ.11 Ν.2948/2001,Α 242 ορίζεται ότι: "4. Οι υφιστάμενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2002 εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν προέλθει από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α`), υπο χρεούνται να εκφράσουν το εταιρικό κεφάλαιο και την αξία της μερίδας συμμετοχής των εταίρων τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 2842/2000".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.