Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Σύγκληση γενικής συνέλευσης

Σύγκλησις της συνελεύσεως. Αρθρο 10. 1. Αι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται εν συνελεύσει. 2. Η συνέλευσις συγκαλείται υπό των διαχειριστών. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως της προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένως εις την σημειουμένην εν τω εν άρθρ. 25 βιβλίω διεύθυνσιν αυτών οκτώ τουλάχιστον ημέρας προ της συνελεύσεως. Εν τη προσκλήσει δέον να αναγράφηται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτησιν θέματα. 3. Η συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον άπαξ κατ` έτος και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Μη συγκλειθήσης της συνελεύσεως κατά τον χρόνον τούτον υπό των διαχειριστών η σύγκλησις ενεργείται υπό παντός εταίρου κατά ανάλογον εφαρμογήν του άρθρ. 11 παρ. 2 του παρόντος. 4. Εφ`όσον είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι δύνανται να συνέλθωσιν εις συνέλευσιν και αν δεν ετηρήθησαν αι εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατυπώσεις. Επίσης εάν άπαντες οι εταίροι είναι παρόντες εγκύρως αποφασίζουσι μη υπαρχούσης αντιρρήσεως τινός εξ αυτών επί παντός θέματος της αρμοδιότητος της συνελεύσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχ.άρθρο 36 Ν.3182/2003 (Α΄ 220), περί μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α., σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 45 του αυτού νόμου, αναφορικά με την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.