Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης - Προσβολή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Αρμοδιότης της συνελεύσεως. Αρθρο 14. 1. Η συνέλευσις των εταίρων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη επί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους. 2. Η συνέλευσις των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζη: α)Περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. β) Περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης. γ) Περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών. δ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ` ιδίαν εταίρων δι` αξιώσεις της εταιρείας κατ` αυτών επί αποζημιώσει απορρεούσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά την σύστασιν ή κατά την λειτουργείαν της εταιρείας. ε) Περί παρατάσεως της διαρκείας, της εταιρείας περί συγχωνεύσεως αυτής περί διαλύσεως και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών. στ) Περί πάσης άλλης περιπτώσεως οριζομένης εν τω παρόντι νόμω. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχ.άρθρο 36 Ν.3182/2003 (Α΄ 220), περί μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α., σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 45 του αυτού νόμου, αναφορικά με την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Προσβολή των αποφάσεων της συνελεύσεως. Αρθρο 15. 1. Οι διαχειρισταί και πας εταίρος έχουσι το δικαίωμα να προσβάλωσι τας αποφάσεις της συνελεύσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εάν αι αποφάσεις αύται ελήφθησαν και παράβασιν του νόμου ή του καταστατικού. 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ασκείται δε εντός προθεσμίας τριών μηνών από της αποφάσεως. 3. Εάν η απόφασις προσβάλλεται υπό των διαχειριστών, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας διορίζει προσωρινόν εκπρόσωπον της εταιρείας διά την διεξαγωγήν της δίκης. 4. Η απαγγέλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφασις ισχύει έναντι παντός εταίρου και των διαχειριστών.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.