Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Εξουσία των διαχειριστών - Ανάκληση των διαχειριστών

Εξουσία των διαχειριστών. Αρθρο 18. "1. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη κα αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8". ***Η παρ.1 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 419/1986 (Α` 197). 2. Αι προς την εταιρείαν επιδόσεις εγγράφων γίνονται νομίμως εάν δεν ευρεθή εις το εταιρικόν κατάστημα πρόσωπον εκ των υπό του άρθρου 145 της Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 143 της Πολιτικής Δικονομίας.

Ανάκλησις των διαχειριστών. Αρθρο 19. "1.Η διαχειριση που έχει ανατεθεί με το καταστατικό σε ένα ή περισσότερους εταίρους για ορισμένο χρόνο μπορεί να ανακληθει από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας(άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομιας)μόνο για σπουδαίο λόγο εφόσον ελήφθη για αυτό καταφατική αποφαση από τη συνέλευση των εταίρων.Τετοια απόφαση δεν απαιτείται όταν υπάρχουν δυο μόνο εταιροι. Σε περίπτωση επειγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατα τη διαδικασια του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας". Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με το κατασταστικό σε εταίρους για χρόνο μη ορισμένο ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιωσεως για αποζημίωση." ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 του Ν.2339/1995 (Α 204). 2. Ληφθείσης αποφάσεως της συνελεύσεως περί ανακλήσεως η κατά την προηγουμένην παράγραφον αίτησις ανακλήσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Προέδρου τνω Πρωτοδικών δύναται να ασκηθή υπό παντός εταίρου. 3. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδία η βαρεία παράβασις καθηκόντων ή η ανικανότης προς τακτικήν διαχείρησιν. Συμφωνία περί μη ανακλήσεως ένεκα σπουδαίου λόγου είναι άκυρος. "4.Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε εταίρους ή σε τρίτους μη εταίρους για ορισμένο χρόνο ανακαλείται με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων οποτεδηποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση. Εαν οι εταιροι είναι δύο σε περίπτωση διαφώνιας η διαχειριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο,χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταιρων. Σε περίπτωση επειγόντως αποφασίζει προσωρίνα το Μονομέλες Πρωτοδικειο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας." ***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 του Ν.2339/1995 (Α 204) 5. Ενεκα σπουδαίου λόγου δύναται να αποκλεισθή της κατά το άρθρον 16 διαχειρίσεως εταίρος εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 6. ***Η παρ.6 του άρθρου 19 καταργήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 419/1986 (Α` 197).

Υπογραφή διαχειριστών. Αρθρο 21. Οι διαχειρισταί υπογράφουσι διά την εταιρείαν θέτοντες την ιδίαν αυτών υπογραφήν κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.