Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Συμπληρωματικές εισφορές - Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών

Συμπληρωματικαί εισφοραί. Αρθρο 36. 1. Εν τω καταστατικώ δύνανται να περιλαμβάνωνται διατάξεις περί συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων πέραν των μεριδίων αυτών αλλά μόνον προς κάλυψιν ζημιών βεβαιωθεισών εν τω ισολογισμώ. 2. Αι περί συμπληρωματικών εισφορών διατάξεις του καταστατικού είναι ισχυραί μόνον εάν προσδιορίζηται και το μέγεθος αυτών εν τω καταστατικώ όπερ εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να είναι μείζον του αρχικού κεφαλαίου. 3. Η απόφασις των εταίρων περί καταβολής συμπληρωματικών εισφορών λαμβάνεται διά της εν άρθρω 38 παρ. 1 πλειονοψηφίας. 4. Αι συμπληρωματικαί εισφοραί καταβάλλονται παρ` όλων των εταίρων κατά λόγον της συμμετοχής εκάστου αυτών προσκλήσεως. Η εκπλήρωσις της υποχρεώσεως ταύτης των εταίρων δεν δύναται να γίνη διά συμψηφισμού.

Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών. Αρθρο 37. 1. Μη καταβαλόντος εταίρου τινός την συμπληρωματικήν αυτού εισφοράν εντός της προθεσμίας της παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών δικάζων κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της Πολιτικής Διοκονομίας αιτήσει της εταιρείας παντός διαχειριστού ή παντός εταίρου αποκλείει της εταιρείας τον μη καταβαλόντα και διατάσσει την εκποίησιν του εταιρικού μεριδίου. Η αίτησις εφόσον ασκείται υπό διαχειριστού ή εταίρου κοινοποιείται και προς την εταιρείαν. 2. Η εκποίησις ενεργείται υπό της εταιρείας διά λογαριασμόν του αποκλεισθέντος εταίρου μετά πάροδον δέκα ημερών από της προς αυτόν κοινοποιήσεως της ως άνω αποφάσεως κατά τας διατάξεις περί εκποιήσεως τραπεζιτικού ενεχύρου αναλόγως εφαρμοζομένας. Η διάταξις του άρθρου 30 παρ. 3 εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Ετερος τρόπος εκποιήσεως επιτρέπεται μόνον συναινέσει πάντων των εταίρων ως και του μη καταβαλόντος. 3. Ο αποκλεισθείς εταίρος ευθύνεται έναντι της εταιρείας δια ην τυχόν διαφοράν μεταξύ του επιτευχθέντος εκ της εκποιήσεως τιμήματος και της εισφοράς μετά των δαπανών εκποιήσεως. 4. Ο συνεπεία της ανωτέρω εκποιήσεως αποκτήσας το εταιρικόν μερίδιον του αποκλεισθέντος εταίρου δεν υποχρεούται εις καταβολήν της οφειλομένης συμπληρωματικής εισφοράς.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.