Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου - Διατυπώσεις μείωσης εταιρικού κεφαλαίου

Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου. Αρθρο 41. 1. Η μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνη διά τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων λαμβαλομένης τουλάχιστον διά της εν άρθρω 38 παρ. 1 πλειονοψηφίας. Εν τη αποφάσει αναγράφεται ο σκοπός της μειώσεως το ποσόν αύτης ως και ο τρόπος καθ` ον η μείωσις θα πραγματοποιηθή. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ.άρθρο 14 Ν.2842/2000 σχ.με μετατροπή μερίδων Ε.Π.Ε. σε ευρώ ,με αύξηση ή μείωση ή του κεφαλαίου,κατά παρέκκλιση της παρ.1 άρθ.41 του παρόντος νόμου. 2. Ως μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται η κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου καταβολή εις εξερχόμενον ή αποκλειόμενον εταίρον της αξίας της μερίδος συμμετοχής αυτού. "3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ." *** Η παράγραφος 3 η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 38 παρ.4 Ν. 2065/1992 και στη συνέχεια με την παρ.5 άρθρο 11 Ν.2579/1998, ΦΕΚ Α 31,και τροποποιηθεί με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.2842/2000, ΦΕΚ Α 207,αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με το άρθρο 19 παρ.1 Ν.3769/2009,ΦΕΚ Α 105/1.7.2009.

Διατυπώσεις μειώσεως. Αρθρο 42. 1. Η λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως δύναται να γίνη μόνον μετά πάροδον δύο μηνών από της επιμελεία των διαχειριστών δημοσιεύσεως άπαξ εις το κατά το άρθρον 8 παρ. 3 Δελτίον και δις εις μίαν τουλάχιστον ημερησίαν εφημερίδα εκδιδομένην εν τη έδρα της εταιρείας περιλήψεως της περί μειώσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως εφ` όσον εντός της προθεσμίας ταύτης ουδείς των προ της τελευταίας δημοσιεύσεως δανειστών της εταιρείας διατυπώση εγγράφως προς την εταιρείαν τας αντιρρήσεις του. 2. Αιτήσει της εταιρείας δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας δικάζων να επιτρέψη την μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου παρά τας αντιρήσεις των εν τη προηγουμένη παραγράφω δανειστών εάν κρίνη ότι το κεφάλαιον της εταιρείας είναι επαρκές διά την ικανοποίησιν των αντιλεγόντων δανειστών ή εάν η εταιρεία παρέχη επαρκή ασφάλειαν.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.