Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Λόγοι λύσης της εταιρείας

Λόγοι λύσεως. Αρθρο 44. 1. Η εταιρία λύεται: α) Κατά πάσαν υπό του νόμου ή υπό του καταστατικού προβλεπομένου περίπτωσιν. β) Δι` αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης εφ` όσον εν τω καταστατικώ δεν ορίζεται άλλως, υπό των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου. γ) Διά δικαστικής αποφάσεως, ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός ή τινών των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Διά της κηρύξεως της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. (ε Διά δικαστικής αποφάσεως αιτήσει παντός έχοντος έννομον συμφέρον εν περιπτώσει συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων εις χείρας ενός προσώπου). ( 2. Διά τας υπό της εταιρίας αναληφθείσας υποχρεώσεις κατά την διάρκειαν της συγκεντρώσεως των εταιρικών μεριδίων εις χείρας ενός προσώπου τούτο ευθύνεται απεριορίστως εν περιπτώσει αφερεγγυότητος της εταιρείας). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 2 του ΠΔ 279/1993 (Α 122) προστέθηκε άρθρο 43α στον παρόντα νόμο κατα την παρ. 6 του οποίου: "Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1, εδάφιο ε και 2 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου. Οι παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου άρθρου λαμβάνουν τον αριθμό 2 και 3 αντίστοιχα". Με την ως άνω ρύθμιση (εσφαλμένη διατύπωση και τοποθέτηση) του νομοθέτη, με διάταξη του παρόντος νόμου ( άρθρ.43α 3190/1955) καταργούνται οι εντός ( ) ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 44 του αυτού νόμου. 2(3). Η εταιρία δεν λύεται διά της απαγορεύσεως της πτωχεύσεως ή του θανάτου τινός ή τινών των εταίρων εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω καταστατικώ. "3 (4) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8". *** Η παρ.(4) του άρθρου 44 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 13 του Π.Δ. 419/1986 (Α` 197) ***Οι παρ.πρώην 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 2 και 3 δυνάμει της παρ.6 του άρθρ.43α του παρόντος το οποίο άρθρο προστέθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 279/1993 (Α 122) ( βλ. την ανωτέρω παρατήρηση)

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.