Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Εταιρείας

Μετατροπή της ανωνύμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης. Αρθρο 51. "1.Η μετατροπή ανωνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 μέτα από προηγούμενη εκτιμηση του ενεργητικού και παθητικού της συμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει εκτός αν η διαφορά αυτή να καλύφθει με νέα εισφορά των εταιρων. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. 2.Από τη συντελεστη των κατά το άρθρο 8 του ν.3190/1955 δημοσιευσεων και παράλληλα των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β` για τη γενομένη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρία συνεχίζεταιο υπό τον τυπο εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας,η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.Μετα την επέλευση της μετατροπής οι εκρεμμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους." ***Το άρθρο 51 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 του Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχ.άρθρο 36 Ν.3182/2003 (Α΄ 220), περί μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α., σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 45 του αυτού νόμου, αναφορικά με την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.