Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Ελάχιστο όριο κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών

Ελάχιστον όριον κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών. Αρθρο 52. 1. Από της ισχύος του παρόντος το κατώτατον όριον του μετοχικού κεφαλαίου της ανωνύμου εταιρείας ορίζεται εις το ποσόν των δραχμών (1.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένων κατά την σύστασιν της εταιρείας. Το ποσόν τούτο δύναται ν` αυξάνηται ή να μειούται διά διατάγματος μετά γνώμην της Επιτροπής του άρθρου 4 του νόμου 2190 ως ούτος συνεπληρώθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ως προς το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου βλ. άρθρ.8,8α και 8β Ν. 2190/1920. 2. Ανώνυμοι εταιρείαι ων το κεφάλαιον και την έναρξιν της ισχύος του παρόντος είναι κατώτερον του εν τη προηγουμένη παραγράφω ποσού ή ανώνυμοι εταιρείαι ων το κεφάλαιον ως προσηρμόσθη δυνάμει του ν.δ. της 10/11 Μαϊου 1946 "περί καταρτίσεως των ισολογισμών των ανωνύμων εταιρειών" και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντων β.δ. αφαιρουμένου του τυχόν υφισταμένου χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Διαφορά Προσαρμογής" είναι κατώτερον του εν τη προηγουμένη παραγράφω ποσού υποχρεούνται ενός έτους από της ισχύος του παρόντος είτε α) ν`αυξήσωσι το κεφάλαιον αυτών μέχρι του ποσού τούτου ολοσχερώς καταβεβλημένου είτε β) να μετατραπώσιν εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης τηρουμένης της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος. Κατά τας περιπτώσεις ταύτας αι διά την μετατροπήν αναγκαίαι πράξεις δεν υπόκεινται εις την καταβολήν φόρου τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Διά τας ιδρυθείσας μέχρι της 30 Ιουνίου 1931 ανωνύμους εταιρείας η προθεσμία της αυξήσεως του εταιρικού των κεφαλαίων ή της μετατροπής αυτών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ορίζεται πενταετής της σχετικής αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών τούτων μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου δραχμών δυναμένης να ληφθή υπό της γενικής συνελεύσεως και τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του νόμου 2190 "περί Ανωνύμων Εταιρειών". Εξαιρετικώς δια τας κατά την δημοσίευσιν του παρόντος λειτουργούσας Ελληνικάς ανωνύμους ασφαλιστικάς εταιρείας το μετοχικόν κεφάλαιον ορίζεται εις δραχμάς 1.000.000 εξ ων αι 250.000 δέον να καταβληθώσιν ενός του πρώτου έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αι δε λοιπαί 750.000 δραχ. ανά 250.000 δρχ. κατ` έτος. Εις το αυτό ποσόν ορίζεται και η κατά το άθρον 22 παρ. 1 του νόμου 1023 του 1917 "περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως" εγγύησις. Κατά το αυτό δε ποσόν και εντός των αυτών προθεσμιών αυξάνεται και η ανωτέρω εγγύησις των εν Ελλάδι λειτουργουσών αλλοδαπών ανωνύμων ασφαλιστικών εταιρειών. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατ` άρθρον 1 του Ν. 3505/1956 (Α 162): "Η ετησία προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 52 του νόμου 3190/1955 " περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης " παρατείνεται επί εν έτος από της λήξεώς της". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατ` άρθρον 2 του Ν. 3697/1957(Α 78): "Η ετησία προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρ. 52 του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης παραταθείσα διά του άρθρ. 1 του ν. 3505/1956 παρατείνεται εισέτι μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1957 από της λήξεώς της". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατ` άρθρον 2 παρ.2 του Ν. 3505/1956 (Α 162): "Αι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3190/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και επί μετατροπής ανωνύμου εταιρείας εχούσης κεφάλαιον κάτω του ενός εκατομμυρίου δραχμών εις ομόρρυθμον ή ετερόρρυθμον εταιρείαν ή και ατομικήν επιχείρησιν". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατ` άρθρον 2 του Ν. 3922/1959 (Α 1): "Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Νόμου 3190/55 "περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης", ως τούτο ετροποποιήθη, παρατείνεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1959 απο της λήξεώς της". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατ`άρθρον 4 παρ. 5 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123): "Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του νόμου 3190/1955, ως τούτο ετροποποιήθη παρατείνεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1963 από της λήξεώς της". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρον μόνον του ΑΝ 265/1968 (Α 13): " Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Νόμου 3190/1955, ως ούτος ετροποποιήθη, παρατείνεται από της λήξεώς της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1968". 3. Παρεχομένης απράκτου της εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένης προθεσμίας η συστήσασα την ανώνυμον εταιρείαν Υπουργική απόφασις ανακαλείται υποχρεωτικώς. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχ.άρθρο 36 Ν.3182/2003 (Α΄ 220), περί μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α., σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 45 του αυτού νόμου, αναφορικά με την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.