Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ νόμος 3190/1955) - Μετατροπή ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Μετατροπή ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης. Αρθρο 53. 1. Η συμφωνία των εταίρων περί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας συσταθείσης κατά τας διατάξεις του νόμου εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης δέον να περιβληθή τον τύπον του συμβολαιογραφικού εγγράφου εν τω οποίω να περιλαμβάνωνται αι και τον παρόντα νόμον ουσιώδεις διατάξεις τηρουμένης πάντως της διατάξεως του άρθρου 5. 2. Αι διατάξεις των παρ. παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 51 εφαρμόζονται και επί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης. 3. Η επωνυμία της μετατραπείσης εταιρείας δύναται να διατηρηθή εφαρμοζομένης και της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. 4. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσης ομορρύθμου εταίροι της μετατραπείσης ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εξακολουθούν να ευθύνωνται και μετά την μετατροπήν απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων διά τας εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της συντελέσεως των κατά το άρθρον 8 του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητος, εκτός αν οι δανεισταί συγκατετέθησαν εγγράφως εις την μετατροπήν της εταιρείας. "5.Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν ,εφαρμοζόμεναι αναλόγως και προκειμένου περί δημοσιογραφικών επιχειρήσεων ανηκουσών κατα κυριότητα εις πλείονα φυσικά πρόσωπα και λειτουργουσών υπό την μορφήν της κοινοπραξίας συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αίτινες θέλουσι περιβληθή τον τύπον της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, εντός έτους από της ισχύος της παρούσης διατάξεως". ***Η παράγρ.5 προσετέθη διά του άρθρου 2 του Ν.3757/1957(Α 184). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρον 32 παρ.2 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123): "Επαρχιακαί Βιομηχανίαι λειτουργούσαι από εικοσιπενταετίας τουλάχιστον υπό μορφήν ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εμπορικής εταιρείας και τελούσαι εις κατάστασιν εκκαθαρίσεως λόγω παρελεύσεως του χρόνου διαρκείας αυτών, δύνανται να μετατραπώσιν εις Ανωνύμους Εταιρείας εντός εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. κατόπιν αποφάσεως των εταίρων των εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τέσσαρα πέμπτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Αι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 51 και των παρ. 1-4 του άρθρου 53 του Ν. 3190/1955 "περί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης" εφαρμόζονται και επί μετατροπής κατά τα ανωτέρω ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις Ανώνυμον τοιαύτην". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Νεώτερες ρυθμίσεις,φορολογικά,διάφορα κίνητρα κλπ. επί μετασχηματισμών εταιρειών βλέπε στα ΝΔ 1297/1972,Ν.2166/1993 και αναπτυξιακούς νόμους (ιδιωτικές επενδύσεις).

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.