Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σήμα και Σήματα (νόμος 4072/2012) - Δημοσιεύσεις - Τέλη

Αρθρο 178. Δημοσιεύσεις. Οι δημοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, γίνονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αρθρο 179. Τέλη. 1. Τα υπέρ του Δημοσίου τέλη για τα σήματα καθορίζονται ως ακολούθως: α. Κατάθεση σήματος 110 € β. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη 20 € γ. Κατάθεση σήματος από μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση 110 € δ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη 20 € ε. Παράταση προστασίας σήματος 90 € στ. Για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι τη δεκάτη 20 € ζ. Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής ή κατοικίας ή έδρας 50 € η. Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών 20 € θ. Μεταβίβαση σήματος 90 € ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης 90 € ια. Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος κατ` άρθρο 129 και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατ` άρθρο 133 παρ. 1 40 € ιβ. Διαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήματος 15 € ιγ. Έλεγχος και διαβίβαση Διεθνούς Αίτησης 15 € ιδ. Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές 110 € ιε. Κατάθεση ενδίκων μέσων παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων 70 € ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων και αιτήσεων, ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σημάτων 40 € ιζ. Επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση 110 € ιη. Έκδοση αντιγράφου σήματος 1 € 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζονται εκάστοτε τα υπέρ του Δημοσίου τέλη, που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.