Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Έκδοση και τύπος της επιταγής - Συνέπειες ελλείψεων στοιχείων της επιταγής

Εκδοση και τύπος της επιταγής. Αρθρο 1. Η επιταγή περιέχει: 1. Την ονομασίαν "επιταγή", καταχωριζομένην εν αυτώ τω κειμένω του τίτλου και εκφραζομένην, εν η γλώσση συντάσσεται ο τίτλος ούτος. 2. Την απλήν και καθαράν εντολήν περί πληρωμής ωρισμένου ποσού. 3. Το όνομα εκείνου, ο οποίος οφείλει να πληρώση (πληρωτής). 4. Την σημείωσιν του τόπου της πληρωμής. 5. Την σημείωσιν της χρονολογίας και του τόπου της εκδόσεως της επιταγής. 6. Την υπογραφήν του εκδίδοντος την επιταγήν (εκδότης).

Συνέπειες ελλείψεων. Αρθρο 2. Ο τίτλος εν τω οποίω ελλείπει εν εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων στοιχείων δεν ισχύει ως επιταγή, εκτός των περιπτώσεων των καθοριζομένων εις τα επόμενα εδάφια: Εν ελλείψει ειδικής σημειώσεως ο παρά το όνομα του πληρωτού σημειούμενος τόπος θεωρείται ως τόπος της πληρωμής. Εάν πλειότεροι τόποι σημειώνται παρά το όνομα του πληρωτού η επιταγή είναι πληρωτέα (εις τον τόπον όπου ο πληρωτής έχει το κύριον αυτού κατάστημα) "εις τον πρώτον σημειούμενον τόπον. Η επιταγή η άνευ σημειώσεως του τόπου της πληρωμής θεωρείται πληρωτέα εν τω τόπω της εκδόσεως αυτής". Η άνευ σημειώσεως του τόπου της εκδόσεως επιταγή θεωρείται ως εκδοθείσα εν τω τόπω τω σημειουμένω παραπλεύρως του ονόματος του εκδότου. *** Η φράση που βρίσκεται μέσα σε "" προστέθηκε στο κείμενο του ενιαίου Νόμου με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του παραρτήματος ΙΙ της σύμβασης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.