Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Δικαιούχος της επιταγής - Επιταγή σε διαταγή του εκδότη

Δικαιούχος. Αρθρο 5. Η επιταγή δύναται να ορισθή πληρωτέα: Εις πρόσωπον κατονομαζόμενον μετά ή άνευ ρητής ρήτρας "εις διαταγήν", εις πρόσωπον κατονομαζόμενον μετά της ρήτρας" ουχί εις διαταγήν" ή μετά ρήτρας ισοδυνάμου εις τον κομιστήν. Η επιταγή υπέρ προσώπου κατονομαζομένου μετά της μνείας "ή εις τον κομιστήν" ή ισοδυνάμου φράσεως ισχύει ως επιταγή εις τον κομιστήν. Η επιταγή η άνευ σημειώσεως του δικαιούχου ισχύει ως επιταγή εις τον κομιστήν.

Επιταγή σε διαταγή του εκδότη. Αρθρο 6. Η επιταγή δύναται να εκδοθή εις διαταγήν αυτού του εκδότου. Η επιταγή δύναται να εκδοθή διά λογαριασμόν τρίτου. Η επιταγή δύναται να εκδοθή επ` αυτού του εκδότου μόνον εάν πρόκειται περί επιταγής εκδιδομένης μεταξύ διαφόρων καταστημάτων του αυτού εκδότου. "Αλλ` εν τη εξαιρετική ταύτη περιπτώσει απαγορεύεται η έκδοσις της επιταγής εις τον κομιστήν". *** Η περίοδος που βρίσκεται μέσα σε "" προστέθηκε στο κείμενο του ενιαίου Νόμου με την επιφύλαξη του άρθρ. 9 του παραρτήματος ΙΙ της σύμβασης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.