Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Συμπλήρωση ατελούς επιταγής - Μεταβίβαση επιταγής με οπισθογράφηση

Συμπλήρωση ατελούς επιταγής. Αρθρο 13. Εάν επιταγή, ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον των γενομένων συμφωνιών, η μη τήρησις των συμφωνιών τούτων δύναται να αντιταχθή κατά του κομιστού μόνον, εάν ούτος απέκτησε την επιταγήν κακή τη πίστει ή εάν κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε βαρύ πταίσμα.

Μεταβίβαση επιταγής με οπισθογράφηση. Αρθρο 14. Η επιταγή, ήτις εξεδόθη ως πληρωτέα υπέρ κατανομαζομένου προσώπου μετά ή άνευ ρητής ρήτρας εις διαταγήν δύναται να μεταβιβασθή δι` οπισθογραφήσεως. Η επιταγή, ήτις εξεδόθη πληρωτέα υπέρ κατανομαζομένου προσώπου μετά της ρήτρας "ουχί εις διαταγήν" ή ισοδυνάμου ρήτρας είναι μεταβιβάσιμος μόνον κατά τον τύπον και μετά των αποτελεσμάτων κοινής εκχωρήσεως. Η οπισθογράφησις δύναται να γίνη και υπέρ αυτού του εκδότου ή παντός άλλου υποχρέου. Τα πρόσωπα ταύτα δύνανται να οπισθογραφήσωσι την επιταγήν εκ νέου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.