Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Έγκυρη και άκυρη οπισθογράφηση - Τύπος οπισθογράφησης

Εγκυρη - άκυρη οπισθογράφηση. Αρθρο 15. Η οπισθογράφησις είναι απλή και καθαρά. Πας εν τη οπισθογραφήσει όρος θεωρείται ως μη γεγραμμένος. Η μερική οπισθογράφησις είναι άκυρος. Επίσης άκυρος είναι η υπό του πληρωτού οπισθογράφησις. Η οπισθογράφησις εις τον κομιστήν ισχύει ως οπισθογράφησις εν λευκώ. Η οπισθογράφησις προς τον πληρωτήν ισχύει μόνον ως εξόφλησις, εκτός εάν ο πληρωτής έχη πλείονα καταστήματα, η δε οπισθογράφησις γίνεται υπέρ καταστήματος διαφόρου εκείνου εφ` ου η επιταγή εξεδόθη.

Τύπος οπισθογράφησης. Αρθρο 16. Η οπισθογράφησις γράφεται επί της επιταγής ή φύλλου προσαρτωμένου εις αυτήν, (πρόσθεμα). Υπογράφεται υπό του οπισθογράφου. Η οπισθογράφησις δύναται να μη σημειοί τον δικαιούχον ή να συνίσταται απλώς εις την υπογραφήν του οπισθογράφου, (οπισθογράφησις εν λευκώ). Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει η οπισθογράφησις ίνα είναι ισχυρά, πρέπει να γράφηται όπισθεν της επιταγής ή επί του προσθέματος.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.