Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Αποτελέσματα οπισθογράφησης - Οπισθογράφηση εν λευκώ - Ευθύνη οπισθογράφου

Αποτελέσματα οπισθογράφησης - Οπισθογράφηση εν λευκώ. Αρθρο 17. Η οπισθογράφησις μεταβιβάζει πάντα τα απορρέοντα εκ τη επιταγής δικαιώματα. Αν η οπισθογράφησις είναι εν λευκώ, ο κομιστής δύναται: 1) Να συμπληρώση το λευκόν είτε διά του ονόματος αυτού είτε διά του ονόματος άλλου προσώπου. 2) Να οπισθογραφήση εκ νέου την επιταγήν είτε εν λευκώ είτε υπέρ άλλου προσώπου. 3) Να παραδώση την επιταγήν εις τρίτον άνευ συπληρώσεως του λευκού και άνευ οπισθογραφήσεως.

Ευθύνη οπισθογράφου. Αρθρο 18. Ο οπισθογράφος εκτός εναντίας ρήτρας ευθύνεται διά την πληρωμήν. Δύναται να απαγορεύση νέαν οπισθογράφησιν εν τη περιπτώσει ταύτη δεν ευθύνεται έναντι των προσώπων, προς τα οποία η επιταγή οπισθογραφήθη μεταγενέστερον.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.