Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Οπισθογράφηση κατά πληρεξουσιότητα - Χρόνος οπισθογράφησης

Οπισθογράφηση κατά πληρεξουσιότητα. Αρθρο 23. Οσάκις η οπισθογράφησις περιέχη την μνείαν "αξία εις κάλυψιν", "προς είσπραξιν", "κατά πληρεξουσιότητα" ή πάσαν άλλην μνείαν ενέχουσαν απλήν εντολήν, ο κομιστής δύναται ν` ασκήση πάντα τα εκ της επιταγής απορρέοντα δικαιώματα, αλλά δεν δύναται να οπισθογραφήση αυτήν ειμή λόγω πληρεξουσιότητος. Οι υπόχρεοι δύνανται εν τη περιπτώσει ταύτη να επικαλεσθώσι κατά του κομιστού μόνον τας ενστάσεις, αι οποίαι θα ηδύναντο να αντιταχθώσι κατά του οπισθογράφου. Η εντολή, η περιεχομένη εν τη λόγω πληρεξουσιότητος οπισθογραφήσει, δεν περατούται διά του θανάτου του εντολέως ή της επιγενομένης ανικανότητος αυτού.

Χρόνος οπισθογράφησης. Αρθρο 24. Η οπισθογράφησις, η γενομένη μετά το διαμαρτυρικόν ή μετά την ισοδύναμον βεβαίωσιν ή μετά την λήξιν της προθεσμίας της εμφανίσεως, παράγει μόνον τα αποτελέσματα κοινής εκχωρήσεως. Εκτός εναντίας αποδείξεως, η αχρονολόγητος οπισθογράφησις θεωρείται γενομένη προ του διαμαρτυρικού ή της ισοδυνάμου βεβαιώσεως ή προ της λήξεως της προβλεπομένης εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.