Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Τριτεγγύηση επιταγής - Τύπος τριτεγγύησης

Τριτεγγύηση. Αρθρο 25. Η πληρωμή επιταγής δύναται να ασφαλισθή δι` ολόκληρον ή διά μέρος του ποσού αυτής διά τριτεγγυήσεως. Η ασφάλεια αύτη παρέχεται παρά τρίτου, εξαιρέσει του πληρωτού, ή και παρ` υπογραφέως της επιταγής.

Τύπος. Αρθρο 26. Η τριτεγγύησις παρέχεται επί της επιταγής ή επί προσθέματος. Εκφράζεται διά των λέξεων "διά τριτεγγύησιν" ή διά πάσης άλλης ισοδυνάμου φράσεως υπογράφεται υπό του τριτεγγυητού. Θεωρείται ως προκύπτουσα εκ μόνης της υπογραφής του τριτεγγυητού, τεθειμένης επί του εμπροσθίου μέρους της επιταγής, εκτός αν πρόκειται περί της υπογραφής του εκδότου. Εν τη τριτεγγυήσει σημειούται διά λογαριασμόν τίνος δίδεται αύτη. Ελλείψει σημειώσεως θεωρείται δοθείσα υπέρ του εκδότου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.