Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Επιταγή σε ξένο νόμισμα

Επιταγή σε ξένο νόμισμα. Αρθρο 36. Εάν επιταγή εξεδόθη πληρωτέα εις νόμισμα, μη κυκλοφορούν εν τω τόπω της πληρωμής, το ποσόν δύναται να πληρωθή εντός προθεσμίας της εμφανίσεως της επιταγής, εις το νόμισμα του τόπου κατά την αξίαν αυτού εν τη ημέρα της πληρωμής. Εάν η πληρωμή δεν επραγματοποιήθη κατά την εμφάνισιν ο κομιστής δύναται κατ` εκλογήν αυτού ν` απαιτήση όπως το ποσόν της επιταγής πληρωθή εις το νόμισμα του τόπου κατά την τρέχουσαν τιμήν της ημέρας είτε της εμφανίσεως είτε της πληρωμής. Αι συνήθειαι του τόπου της πληρωμής χρησιμεύουσιν πρός καθορισμόν της αξίας του ξένου νομίσματος. Ουχ ήττον ο εκδότης δύναται να ορίση ίνα το πληρωτέον ποσόν υπολογισθή κατά την εν τη επιταγή καθοριζομένην τρέχουσαν τιμήν. Οι προηγούμενοι κανόνες δεν εφαρμόζονται εν η περιπτώσει ο εκδότης ώρισεν ότι η πληρωμή θέλει γίνει εις σημειούμενο νόμισμα (ρήτρα πραγματικής εις αλλοδαπόν νόμισμα πληρωμής). "Επί εξαιρετικών όμως περιπτώσεων, αφορωσών την τρέχουσαν τιμήν του ελληνικού νομίσματος, τα αποτελέσματα της εν τω προηγουμένω εδαφίω ρήτρας δύνανται να αναιρώνται εκάστοτε διά νόμων, προκειμένου περί επιταγών πληρωτέων εν Ελλάδι, εκδιδομένων είτε εν Ελλάδι είτε εν τη αλλοδαπή". Εάν το ποσόν της επιταγής σημειωθή εις νόμισμα έχον την αυτήν ονομασίαν αλλά διάφορον αξίαν εν τω τόπω της εκδόσεως και εν τω τόπω της πληρωμής, τεκμαίρεται το νόμισμα του τόπου της πληρωμής. *** Η προτελευταία παράγρ. που βρίσκεται μέσα σε "" προστέθηκε στο κείμενο του ενιαίου νόμου με το άρθρ. 17 του παραρτήματος ΙΙ της συμβάσεως.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.