Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Δίγραμμη επιταγή

Αρθρο 37. Ο εκδότης ή ο κομιστής επιταγής δύναται να διγραμμίση αυτήν, χωρούντων των εν τω επομένω άρθρω σημειουμένων αποτελεσμάτων. Η διγράμμισις γίνεται διά δύο παραλλήλων γραμμών τιθεμένων επί του έμπροσθεν μέρους της επιταγής. Δύναται να είναι γενική ή ειδική. Η διγράμμισις είναι γενική, εάν αύτη ουδεμίαν εντός των δύο γραμμών φέρη σημείωσιν ή την μνείαν "τραπεζίτης" ή ισοδύναμον όρον είναι ειδική, εάν το όνομα τραπεζίτου αναγράφεται εντός των δύο γραμμών. Η γενική διγράμμισις δύναται να μετατροπής εις ειδικήν τοιαύτην, αλλά η ειδική διαγράμμισις δεν δύναται να μετατροπή εις γενικήν. Η διαγραφή της διγραμμίσεως ή του ονόματος του σημειουμένου τραπεζίτου θεωρείται μη γενομένη.

Αρθρο 38. Επιταγή μετά ειδικής διγραμμίσεως δύναται να πληρωθή υπό του πληρωτού μόνον εις τον σημειούμενον τραπεζίτην ή, εάν ούτος είναι ο πληρωτής, εις πελάτην αυτού. Εν τούτοις ο σημειούμενος τραπεζίτης δύναται να στραφή επί τω σκοπώ εισπράξεως εις άλλον τραπεζίτην. Τραπεζίτης δύναται ν` αποκτήση δίγραμμον επιταγήν, μόνον παρά τινος των πελατών αυτού ή παρ` άλλου τραπεζίτου. Δεν δύναται να εισπράξη αυτήν διά λογαριασμόν άλλων προσώπων πλήν τούτων. Επιταγή φέρουσα πλείονας ειδικάς διγραμμίσεις δύναται να πληρωθή υπό του πληρωτού μόνον, εάν υπάρχωσι δύο διγραμμίσεις, εκ των οποίων η μία επί σκοπώ εισπράξεως διά συμψηφιστικού γραφείου. Ο πληρωτής ή ο τραπεζίτης, ο μη τηρών τας ανωτέρω διατάξεις, ευθύνεται διά την εντεύθεν ζημίαν μέχρι του ποσού της επιταγής.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.