Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Διαμαρτυρικό - Ειδοποίηση περί ελλείψεως πληρωμής

Διαμαρτυρικό. Αρθρο 41. Το διαμαρτυρικό ή η ισοδύναμος βεβαίωσις γίνεται πρό της εκπνεύσεως της προθεσμίας της εμφανίσεως. Εάν η εμφάνισις έλαβε χώραν την τελευταίαν ημέραν της προθεσμίας, το διαμαρτυρικόν ή η ισοδύναμος βεβαίωσις δύναται να γίνη την πρώτην επομένην εργάσιμον ημέραν.

Ειδοποίηση περί ελλείψεως πληρωμής. Αρθρο 42. Ο κομιστής ειδοποιεί περί της ελλείψεως της πληρωμής τον οπισθογράφον αυτού και τον εκδότην εντός των τεσσάρων εργασίμων ημερών, των επομένων της ημέρας του διαμαρτυρικού ή της ισοδυνάμου βεβαιώσεως και εν περιπτώσει της ρήτρας "ανέξοδος επιστροφή", των επομένων της ημέρας της εμφανίσεως. Πας οπισθογράφος εντός των δύο εργασίμων ημερών, των επομένων της ημέρας, καθ` ην έλαβε την ειδοποίησιν, γνωστοποιεί εις τον οπισθογράφον αυτού την υπ` αυτού ληφθείσαν ειδοποίησιν, σημειών τα ονόματα και τας διευθύνσεις των ενεργησάντων τας προηγουμένας ειδοποιήσεις και ούτω καθ` εξής αναδρομικώς μέχρι του εκδότου. Αι ανωτέρω σημειωθείσαι προθεσμίαι τρέχουσιν από της λήψεως της προηγουμένης ειδοποιήσεως. Οταν συμφώνως τω προηγουμένω εδαφίω γίνεται ειδοποίησις εις υπογραφέα της επιταγής, η αυτή ειδοποίησις γίνεται, εντός της αυτής προθεσμίας, προς τον τριτεγγυητήν αυτού. Εάν οπισθογράφος δεν εσημείωσε την διεύθυνσίν του ή εσημείωσεν αυτήν κατά τρόπον δυσανάγνωστον, αρκεί η ειδοποίησις προς τον προηγούμενον οπισθογράφον. Ο υπόχρεως προς ειδοποίησιν δύναται να πράξη τούτο υφ` οιονδήποτε τύπον και δι` απλής επιστροφής της επιταγής. Οφείλει ν` αποδείξη ότι ενήργησε την ειδοποίησιν εντός της προθεσμίας. Η προθεσμία αύτη θεωρείται τηρηθείσα, εάν επιστολή, περιέχουσα την ειδοποίησιν, εδόθη εις το ταχυδρομείον εντός της ειρημένης προθεσμίας. Ο μη ειδοποιήσας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν υπόκειται εις έκπτωσιν ευθύνεται ενδεχομένως διά την προξενηθείσαν εκ της αμελείας του ζημίαν, της αποζημιώσεως μη δυναμένης να υπερβή το ποσόν της επιταγής.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.