Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Αξιώσεις κομιστή επιταγής - Αξιώσεις αυτού που πλήρωσε την επιταγή

Αξιώσεις κομιστή. Αρθρο 45. Ο κομιστής δύναται ν` απαιτήση παρά του καθ` ου ασκεί αναγωγήν: 1. Το ποσόν της μη πληρωθείσης επιταγής. 2. Τους τόκους προς 6% από της ημέρας της εμφανίσεως, "οίτινες όμως επί επιταγής εκδιδομένης και πληρωτέας εν Ελλάδι υπλογίζονται κατά τον εν Ελλάδι ισχύοντα νόμιμον τόκον". 3. Τα έξοδα του διαμαρτυρικού ή της ισοδυνάμου βεβαιώσεως, τα των γενομένων ειδοποιήσεων ως και τα άλλα έξοδα. *** Οι φράσεις των άρθρ. 45 και 46 που βρίσκονται μέσα σε "" προστέθηκαν στον ενιαίο νόμο με την επιφύλάξη του άρθρ.23 του παραρτήματος ΙΙ της σύμβασης.

Αξιώσεις αυτού που πλήρωσε την επιταγή. Αρθρο 46. Ο πληρώσας την επιταγήν δύναται ν` απαιτήση παρά των προς αυτόν ευθυνομένων: 1. Ολόκληρον το υπ` αυτού πληρωθέν ποσόν. 2. Τους τόκους του ειρημένου ποσού, υπολογιζομένους προς 6% από της ημέρας καθ` ήν κατέβαλε το ποσόν "τηρουμένης της ειδικής περιπτώσεως του αριθμού 2 του προηγουμένου άρθρου". 3. Τα υπ` αυτού γενόμενα έξοδα.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.