Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Εκδοση επιταγής σε περισσότερα αντίτυπα - Πληρωμή επιταγής εκδοθείσας σε περισσότερα αντίτυπα

Εκδοση επιταγής σε περισσότερα αντίτυπα. Αρθρο 49. Εξαιρέσει των εις τον κομιστήν επιταγών πάσα επιταγή εκδοθείσα εν μιά χώρα και πληρωτέα εν άλλη ή εις υπερπόντιον μέρος της αυτής χώρας και αντιθέτως είτε εκδοθείσα και πληρωτέα εν τω αυτώ μέρει ή εις διάφορα μέρη υπερπόντια της αυτής χώρας δύναται να εκδοθή εις πλείονα του αυτού περιεχομένου αντίτυπα. Εάν η επιταγή εξεδόθη εις πλείονα αντίτυπα, τα αντίτυπα ταύτα αριθμούνται εν αυτώ τω κειμένω του τίτλου, τούτου δε μη γενομένου, έκαστον εξ αυτών θεωρείται ως αυτοτελής επιταγή.

Πληρωμή επιταγής εκδοθείσας σε περισσότερα αντίτυπα. Αρθρο 50. Η πληρωμή, η γενομένη εφ` ενός των αντιτύπων, απαλλάσσει και όταν δεν συνεφωνήθη ότι η πληρωμή αύτη ακυροί την δύναμιν των άλλων αντιτύπων. Ο οπισθογράφος, ο μεταβιβάσας τα αντίτυπα εις διάφορα πρόσωπα, ως και οι επόμενοι οπισθογράφοι υποχρεούνται διά πάντα τα φέροντα την υπογραφήν των και μη επιστραφέντα αντίτυπα.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.