Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Ιδιωτικό διεθνές - Ικανότητα προσώπου - Επιταγή

Ιδιωτικό διεθνές - Ικανότητα προσώπου. Αρθρο 70. Η ικανότης του προσώπου, όπερ υποχρεούται εξ επιταγής, ρυθμίζεται υπό του εγχωρίου αυτού Νόμου. Εάν ο εγχώριος ούτος Νόμος κηρύττη εφαρμοστέον τον Νόμον άλλης Χώρας εφαρμόζεται ο τελευταίος ούτος Νόμος. Το πρόσωπον, το οποίον είναι ανίκανον κατά τον εν τη προηγουμένη παραγράφω Νόμον, υποχρεούται εν τούτοις εγκύρως, εάν υπέγραψεν εν τω εδάφει Χώρας κατά την νομοθεσίαν της οποίας το πρόσωπον τούτο είναι ικανόν.

Ιδιωτικό διεθνές - Επιταγή. Αρθρο 71. O Νόμος της Χώρας, εν η η επιταγή είναι πληρωτέα, ορίζει τα πρόσωπα επί των οποίων δύναται η επιταγή να εκδοθή. Εάν κατά τον Νόμον τούτον ο τίτλος είναι άκυρος ως επιταγή λόγω του προσώπου επί του οποίου εξεδόθη, αι υποχρεώσεις αι απορρέουσαι εκ των υπογραφών των επί του τίτλου εις άλλας Χώρας τιθεμένων, των οποίων οι Νόμοι δεν περιέχουσι την ειρημένην διάταξιν, είναι ουχ ήττον ισχυραί.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.