Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Ιδιωτικό διεθνές - Υποχρεώσεις από επιταγή - Αποτελέσματα υποχρεώσεων από επιταγή

Ιδιωτικό διεθνές - Υποχρεώσεις από επιταγή. Αρθρο 72. Ο τύπος των εξ επιταγής υποχρεώσεων ρυθμίζεται υπό του Νόμου της Χώρας εν τω εδάφει της οποίας αι υποχρεώσεις αύται ανελήφθησαν δι` υπογραφής. Ουχ ήττον αρκεί η τήρησις των τύπων των οριζομένων υπό του Νόμου της Χώρας της πληρωμής. Εν τούτοις, εάν αι εξ επιταγής της υπογραφής αναληφθείσαι υποχρεώσεις δεν είναι μεν ισχυραί κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, αλλά είναι σύμφωνοι προς τον Νόμον της Χώρας ένθα υποχρέωσις μεταγενεστέρα ανελήφθη δι` υπογραφής, το γεγονός ότι αι πρώται υποχρεώσεις είναι κατά τύπους άτακτοι, δεν αίρει το κύρος της μεταγενεστέρας υποχρεώσεως.

Ιδιωτικό διεθνές - Αποτελέσματα υποχρεώσεων από επιταγή. Αρθρο 73. Ο Νόμος της Χώρας εν τω εδάφει της οποίας αι εξ επιταγής υποχρεώσεις ανελήφθησαν δι` υπογραφής, ρυθμίζει τα αποτελέσματα των υποχρεώσεων τούτων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.