Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Ιδιωτικό διεθνές - Προθεσμίες άσκησης της αγωγής - Θέματα ρυθμιζόμενα από το νόμο της χώρας πληρωμής - Τύπος, προθεσμία διαμαρτυρικού και λοιπά θέματα

Ιδιωτικό διεθνές - Προθεσμίες άσκησης της αγωγής. Αρθρο 74. Αι προθεσμίαι της ασκήσεως της αγωγής ρυθμίζονται διά πάντας τους υπογραφείς υπό του Νόμου της Χώρας της εκδόσεως του τίτλου.

Ιδιωτικό διεθνές - Θέματα ρυθμιζόμενα από το νόμο της χώρας πληρωμής. Αρθρο 75. Ο Νόμος της Χώρας ένθα η επιταγή είναι πληρωτέα ορίζει: 1) Εάν η επιταγή είναι αναγκαίως εν όψει ή εάν δύναται να εκδοθή επί προθεσμία από της όψεως και επίσης τίνα είναι τα αποτελέσματα της μεταχρονολογήσεως. 2) Την προθεσμίαν της εμφανίσεως. 3) Εάν η επιταγή δύναται να γίνη αποδεκτή, να βεβαιωθή, να επικυρωθή ή να θεωρηθή και τίνα είναι τα αποτελέσματα των μνειών τούτων. 4) Εάν ο κομιστής δύναται ν` απαιτήση ή εάν υποχρεούται να δεχθή μερικήν πληρωμήν. 5) Εάν η επιταγή δύναται να είναι δίγραμμος ή δύναται να περιέχη την ρήτραν "εις λογαριασμόν" ή ισοδύναμον έκφρασιν και τίνα είναι τα αποτελέσματα της διγραμμίσεως ή της ρήτρας ταύτης ή της ισοδυνάμου ταύτης εκφράσεως. 6) Εάν ο κομιστής έχη ειδικά δικαιώματα επί της προβλέψεως και ποία η φύσις αυτών. 7) Εάν ο εκδότης δύναται ν` ανακαλέση την επιταγήν ή να προβή εις αντίστασιν κατά της πληρωμής αυτής. 8) Τα ληπτέα μέτρα εν περιπτώσει απωλείας ή κλοπής της επιταγής. 9) Εάν το διαμαρτυρικόν ή η ισοδύναμος βεβαίωσις είναι αναγκαία διά την διατήρησιν του δικαιώματος της αναγωγής εναντίον των οπισθογράφων, του εκδότου και των άλλων υποχρέων.

Ιδιωτικό διεθνές - Τύπος, προθεσμία διαμαρτυρικού και λοιπά θέματα. Αρθρο 76. Ο τύπος και αι προθεσμίαι του διαμαρτυρικού ως και ο τύπος των άλλων πράξεων των αναγκαίων προς άσκησιν ή προς διατήρησιν υπό των Νόμων της Χώρας εν τω εδάφει της οποίας συντάσσεται το διαμαρτυρικόν ή ενεργείται η περί ής πρόκειται πράξις.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.