Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Ακάλυπτη επιταγή: Έννοια, ποινή, ποινική δίωξη, διαδικασία

Ακάλυπτη επιταγή. Εννοια, ποινή, ποινική δίωξη, διαδικασία. Αρθρο 79. "1. Ο εκδίδων επιταγήν μη πληρωθείσαν επί πληρωτού παρ` ω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά τον χρόνον της εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωμής ταύτης, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχμών. 2. Επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον ενός έτους α) εάν ο υπαίτιος μετέρχηται την εν παρ.1 πράξιν κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή β) εάν αι περιστάσεις υφ` άς ετελέσθη η πράξις μαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος. Εις τας περιπτώσεις ταύτας το δικαστήριον, διά της αυτής αποφάσεως, διατάσσει την διά του τύπου δημοσίευσιν, επιμελεία του εισαγγελέως, περιλήψεως της καταδικαστικής αποφάσεως, της σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης εις τα, κατά το άρθρ.581 του Κώδ. Ποιν. Δικονομίας, έξοδα. " 3.Το αξιόποινο της πράξης της παρ.1 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος αποζημίωσε πλήρως τον κομιστή μετά τη νόμιμη εμφάνιση και μη πληρωμή της επιταγής". *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 εδάφ.β` άρθρ.4 Ν.2408/1996 ΦΕΚ Α 104/4-6-1996 4. Η εισαγωγή εις το ακροατήριον των κατά τας διατάξεις του παρόντος διωκομένων πράξεων γίνεται δι` απευθείας κλήσεως και άνευ προανακρίσεως". *** Το άρθρ.79 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 1 Ν.Δ. 1325/72. "5. Η ποινική δίωξη ασκείται με έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε ή του εξ αναγωγής υποχρέου ο οποίος την εξόφλησε και έγινε κομιστής της. Ο εξ αναγωγής υπόχρεος ο οποίος εξόφλησε την επιταγή δικαιούται να λάβει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις αδικοπραξίες (άρθρο 914 επ.)." *** Η παρ.5,η οποία είχε προστεθεί με την παρ.1 εδάφ.α` άρθρ.4 Ν.2408/1996,ΦΕΚ Α 104/4-6-1996 και τροποποιηθεί με το άρθρο 22 Ν.2721/1999,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15 παρ.3 Ν.3472/2006,ΦΕΚ Α 135/4.7.2006. *** Βλ. προηγούμενες σχ. ρυθμίσεις στο άρθρο 22 Ν.2721/1999,ΦΕΚ Α 112/3.6.99 και άρθρ.20 Ν.2521/1997,ΦΕΚ Α 174/1-9-1997

Ποινική διάταξη. Αρθρο 80. Ο εν γνώσει ψευδώς βεβαιών ενόρκως ενώπιον του προέδρου ότι απεστερήθη της επιταγής δι` απωλείας, υπεξαιρέσεως, κλοπής, ληστείας, πειρατείας ή καταστροφής αυτής, τιμωρείται κατά τας περί ψευδορκίας διατάξεις του ποινικού νόμου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.