Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφάλιση αυτοκινήτων - οχημάτων (π.δ. 237/1986) - Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων

Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων. Αρθρο 3. "1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης τα αυτοκίνητα του Δημοσίου, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας τα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας ξένων κρατών, όπως και αυτά που ανήκουν σε διακυβερνητικούς οργανισμούς, ενώ δύναται να παρεκκλίνουν των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφάλισης ορισμένοι τύποι οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση της ΕΠ.Ε.ΙΑ." Τα αυτοκίνητα που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό της αρμόδιας Ελληνικής Αρχής που να βεβαιώνει την ιδιότητά τους. Οταν πρόκειται για αυτοκίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη ή διακυβερνητικούς οργανισμούς, στο σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται η Αρχή ο Οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταθολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης και, ο οποίος μπορεί να ενάγεται στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια. *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 παρ.1 Ν.3746/2009,ΦΕΚ Α 27/16.2.2009. "2. Το Δημόσιο και τα λοιπά πρόσωπα που εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης έχουν έναντι αυτού που ζημιώθηκε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος για ζημίες που προκλήθηκαν από αυτοκίνητα οχήματα στην Ελλάδα ή στο έδαφος των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε.. Στην περίπτωση ατυχημάτων που συνέβησαν στο έδαφος άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε. αρμόδιο για το διακανονισμό αυτών των ζημιών είναι το κατά το άρθρο 27 του παρόντος διατάγματος Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης." *** Η άνω νέα παρ.2 προστέθηκε και οι υφιστάμενες παράγραφοι 2,3,4 και 5 αναριθμήθηκαν σε 3,4,5 και 6 αντίστοιχα με το άρθρο 31 παρ.2 Ν.3746/2009,ΦΕΚ Α 27/16.2.2009. 3 2. Το Δημόσιο και τα λοιπά πρόσωπα που eξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης, έχουν έναντι αυτού που ζημιώθηκε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το Επικουρικό Κεφάλαιο με το άρθρο 19, αν η ζημία έχει προκληθεί από πρόσωπο που έχει επιληφθεί αυτογνωμόνως αυτοκινήτου που ανήκει σ` αυτά. 4 3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση τόυ Υπουργού Εμπορίου, μπορεί να εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, που κυρώθηκε με το Ν. 4147/ 1961, τα αυτοκίνητα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών κοινής ωφέλειας, διότι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, έναντι των προσώπων που ζημιώνονται. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.20 άρθρ.37 Ν.2496/1997 ορίζεται ότι: 20. Οπου στις διατάξεις του ν.δ/τος 400/1970, του ν. 489/1976 και ν. 1569/1985, όπως ίσχυαν, αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης". "5. Κατάλογος των προσώπων των οποίων τα αυτοκίνητα οχήματα εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης, των ορισμένων τύπων οχημάτων και των οχημάτων με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας, καθώς και οι Αρχές και οι Οργανισμοί που ευθύνονται προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κοινοποιούνται από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης στα λοιπά κράτη - μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή." *** Η αναριθμηθείσα παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 παρ.3 Ν.3746/2009,ΦΕΚ Α 27/16.2.2009. (5 ) *** Η αρχική παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παρ.6 αναριθμήθηκε σε παρ.5 με το άρθρο 2 παρ.3 Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/14.5.2007. "6. Σε περίπτωση που το κατά το άρθρο 27 του παρόντος διατάγματος Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης καταβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αποζημίωση στο αντίστοιχο Γραφείο άλλου κράτους εξαιτίας ατυχήματος που προκλήθηκε στο έδαφος του Κράτους τούτου από αυτοκίνητο που έχει τη συνήθη στάθμευση του στην Ελλάδα, εξαιρείται της υποχρεωτικής ασφάλισης και δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του προσώπου στο οποίο ανήκει το αυτοκίνητο αυτό." *** Η αναριθμηθείσα παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 παρ.4 Ν.3746/2009,ΦΕΚ Α 27/16.2.2009. "7. Οι Εκτελεστικοί Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ) που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α`) "Οργάνωση Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων" (ΕΟΕΛ Α.Ε., ΗΛΠΑΠ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε.) υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 3 του ν. 489/1976 για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης μέχρι και την υπογραφή νέας μετά από διαγω-νιστική διαδικασία και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Για τους ασφαλιστικούς κινδύνους του χρονικού διαστήματος της εξαίρεσης, οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται οι ίδιοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα πρόσωπα που θα ζημιωθούν." *** Η παρ.7 προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ.1 Ν.3693/2008,ΦΕΚ Α 174/25.8.2008 Ισχύς από 1.7.2008.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.