Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφάλιση αυτοκινήτων - οχημάτων (π.δ. 237/1986) - Ασφαλιστική κάλυψη - Συνέπειες έλλειψης

Ασφαλιστική κάλυψη - Συνέπειες έλλειψης. Αρθρο 5. 1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3, απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη. 2. Η ύπαρξη της ασφαλιστικής κάλυψης αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση που εκδίδεται από τον ασφαλιστή και αναγράφει τη χρονική διάρκεια ασφάλισης του αυτοκινήτου. Ο τύπος της έγγραφης βεβαίωσης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται επίσης τύπος ειδικού σήματος που χορηγείται από τον ασφαλιστή και του επικολλάται υποχρεωτικά σε εμφανές μέρος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. 3. Οταν πρόκειται για αυτοκίνητο που έχει τόπο συνήθους στάθμευσης το έδαφος της χώρας, το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της οποίας δεν έχει προσυπογράψει την κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου αυτού "Ενοποιημένη Συμφωνία - τμήμα III" (ή το μη Ευρωπαϊκό έδαφος Κράτους - μέλους της ΕΟΚ), η ασφαλιστική κάλυψη θεωρείται ότι υπάρχει, αφού για το αυτοκίνητο τούτο υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης που έχει εκδοθεί από Γραφείο που εδρεύει στην αλλοδαπή και έχει ιδρυθεί για την έκδοση πιστοποιητικών διεθνούς ασφάλισης και έχει συμβληθεί με "το κατά το άρθρο 27 του παρόντος διατάγματος Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης" στην Ελλάδα για το διακανονισμό ζημιών ή από ασφαλιστή που έχει δικαίωμα έκδοσης τέτοιων πιστοποιητικών. *** Η φράση "....συμπληρωματική συμφωνία" της παρ.3 αντικαταστάθηκε με τη φράση "Ενοποιημένη Συμφωνία - τμήμα III". με το άρθρο 2 παρ.4 Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/14.5.2007. *** Η φράση "ή το μη ευρωπαϊκό έδαφος κράτους - μέλους της ΕΟΚ", της παράγρ.3 διαγράφηκε, η δε φράση "το κατά το άρθρο 25 Γραφείο" αντικαταστάθηκε με τη φράση "το κατά το άρθρο 27 του παρόντος διατάγματος Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης" με το άρθρο 32 Ν.3746/2009,ΦΕΚ Α 27/16.2.2009. "4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το παραπάνω ειδικό σήμα επιβάλλονται, πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω Κυρώσεις : "α) Αφαίρερεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας με πράξη της Αστυνομικής Αρχής για ένα (1) χρόνο. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα χωρίς το παραπάνω ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. ( β. απαγόρευση μεταβίβασης του οχήματος ή αλλαγής του κινητήρα του), *** Η περ. β`ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 1η Ιανουαρίου 2000 με την παρ. 3 άρθρ.16 Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999. γ) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με το σε δραχμές ισόποσο των 1.000 ΕΥΡΩ (EYRO) για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, των 500 ΕΥΡΩ (EYRO) για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250 ΕΥΡΩ (EYRO) για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύτεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου". *** Τα εδάφια α`και γ`αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.5 εδ.ζ` άρθρου 10 Ν.2741/1999,ΦΕΚ Α 1999/28.9.1999. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 εδ.ι` άρθρ.10 Ν.2741/1999, ΦΕΚ Α 1999/28.9.1999 ορίζεται ότι: " Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν.489/1976 εφαρμόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούμενα-μηχανήματα έργων,που κυκλοφορούν ανασφάλιστα". (δ. Απαγόρευση χορήγησης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου". *** Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.37 Ν.2496/1997 ΦΕΚ Α 87/16.5.1997 *** Το εδάφιο "δ" της παραγράφου 4 Καταργήθηκε με το άρθρο 45 Ν.2648/1998 Α 238/22.10.1998 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.20 άρθρ.37 Ν.2496/1997 ορίζεται ότι: " Οπου στις διατάξεις του ν.δ/τος 400/1970, του ν. 489/1976 και ν. 1569/1985, όπως ίσχυαν, αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης". *** Με το άρθρο 103 Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) ορίζεται ότι: 1. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ-14, Ρ-18 έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33), 5 παρ. 8 (περιπτ ε`, στ`, ζ`), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παρ. 2 περιπτ, ιστ`, ιζ`, ιη` και παρ. 3 έως 7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ. 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 6, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες. Τα υπό της παραγράφου αυτής προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο επιβάλλεται και στην περίπτωση παράβασης του άρθρου 5 του ν. 489/1976 "περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης".

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.