Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφάλιση αυτοκινήτων - οχημάτων (π.δ. 237/1986) - Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Επικουρικού Κεφαλαίου - Διάλυση Επικουρικού Κεφαλαίου

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Επικουρικού Κεφαλαίου. Αρθρο 23. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) μετά γνώμη της Συνέλευσης των μελών, του Επικουρικού Κεφαλαίου, καθορίζονται: α) Η σύνθεση, σύγκληση, λειτουργία και αρμοδιότητα της κατά το άρθρο 22 Διαχειριστικής Επιτροπής. β) Ο χρόνος και ο τρόπος σύγκλησης, απαρτίας, τρόπος λήψης αποφάσεων και λειτουργίας της Συνέλευσης των μελών αυτού. γ) Η τυχόν επιστροφή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού χρηματικών ποσών προς τα μέλη. δ) Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου. ***Η περ.α` Καταργήθηκε και οι παλιές περ.β`,γ`,δ` και ε` έλαβαν αριθμό αντιστοίχως α`,β`,γ` και δ `με την παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.2170/1993 (ΦΕΚ Α 150)

Διάλυση Επικουρικού Κεφαλαίου. Αρθρο 24. Το Επικουρικό Κεφάλαιο διαλύεται με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου μετά γνώμη της Συνέλευσης των μελών. Με το ίδιο Διάταγμα ορίζονται και τα της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας αυτού. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.20 άρθρ.37 Ν.2496/1997 ορίζεται ότι: " Οπου στις διατάξεις του ν.δ/τος 400/1970, του ν. 489/1976 και ν. 1569/1985, όπως ίσχυαν, αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.