Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφάλιση αυτοκινήτων - οχημάτων (π.δ. 237/1986) - Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Οργανισμός Αποζημίωσης

Οργανισμός Αποζημίωσης. Άρθρο 27α. 1. Ο κατά το άρθρο 1 του παρόντος Οργανισμός Αποζημίωσης είναι υπεύθυνος για την ικανοποίηση των ζημιωθέντωνπου διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημία από την κυκλοφορία οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, της οποίας το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης συμμετέχει στο σύστημα πράσινων καρτών, από οχήματα ασφαλισμένα και συνήθως σταθμεύοντα σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους διαμονής τους, εφ` όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρακάτω παραγράφου. 2. Ο "Οργανισμός αποζημίωσης" διακανονίζει σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου του ατυχήματος και καταβάλλει αποζημιώσεις στους ανωτέρω ζημιωθέντες, ύστερα από αίτησή τους και εφ` όσον: α) εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που ο ζημιωθείς υπέβαλε την αίτηση στην ασφαλιστική επιχείρηση του οχήματος η κυκλοφορία του οποίου προκάλεσε το ατύχημα ή στον αντιπρόσωπο για τον διακανονισμό των ζημιών, η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο αντιπρόσωπος για τον διακανονισμό των ζημιών δεν έχουν δώσει αιτιολογημένη απάντηση στους ισχυρισμούς που προβάλλονται στην αίτηση, ή β) η ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο για τον διακανονισμό των ζημιών στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον "Οργανισμό αποζημίωσης", αν έχουν υποβάλει αίτηση αποζημίωσης απ ευθείας στην ασφαλιστική επιχείρηση του οχήματος, η κυκλοφορία του οποίου προκάλεσε το ατύχημα και έχουν λάβει αιτιολογημένη απάντηση εντός τριών μηνών. 3. Ο "οργανισμός αποζημίωσης" με την υποβολή της αίτησης αποζημιώσεως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να ενημερώσει αμέσως: α) την ασφαλιστική επιχείρηση του οχήματος η κυκλοφορία του οποίου προκάλεσε το ατύχημα ή τον αντιπρόσωπο για τον διακανονισμό των ζημιών, β) τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένη η ασφαλιστική επιχείρηση που έχει εκδώσει το ασφαλιστήριο, γ) τον υπαίτιο του ατυχήματος, όταν είναι γνωστός, ότι του υπεβλήθη αίτηση αποζημίωσης εκ μέρους του ζημιωθέντος και ότι πρόκειται να απαντήσει σ` αυτήν εντός δύο (2) μηνών από της υποβολής της. 4. Ο "Οργανισμός αποζημίωσης" με βάση τις πληροφορίες που του παρέχει ο ζημιωθείς, μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των δύο (2) μηνών, διακανονίζει σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου ατυχήματος και καταβάλει την αποζημίωση, εφόσον υποχρεούται προς τούτο. Ωστόσο δεν επιτρέπεται στον "Οργανισμό Αποζημίωσης" να απαιτεί, προκειμένου να καταβάλει την αποζημίωση, να αποδείξει ο ζημιωθείς καθ` οιονδήποτε τρόπο, ότι ο υπόχρεος αδυνατεί ή αρνείται να πληρώσει, με την επιφύλαξη των παρ.2 και 10 του παρόντος. 5. Ο "Οργανισμός αποζημίωσης" με την καταβολή της αποζημίωσης μπορεί να απαιτήσει από τον οργανισμό αποζημίωσης στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που εξέδωσε το ασφαλιστήριο, να του επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση, κατ` εφαρμογή της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των οργανισμών αποζημίωσης στα κράτημέλη. 6. Ο "Οργανισμός αποζημίωσης" υποκαθίσταται σε όλα τα εξ αιτίας του ατυχήματος δικαιώματα του ζημιωθέντος, έναντι του υπαιτίου του ατυχήματος ή της ασφαλιστικής επιχείρησής του, μέχρι του ποσού που κατέβαλε στον ανωτέρω ζημιωθέντα για οποιαδήποτε ζημιά ή σωματική βλάβη που υπέστη ή μέχρι του ποσού που κατέβαλε σε Οργανισμό Αποζημίωσης άλλου κράτους μέλους. 7. Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον Οργανισμό Αποζημίωσης περιορίζεται στην συμπλήρωση του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό Ταμείο ή άλλος Οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης για την αυτή αιτία στον ζημιωθέντα. 8. Ο «Οργανισμός αποζημίωσης», είναι υπεύθυνος για την ικανοποίηση των ζημιωθέντων που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν υποστεί ατύχημα σε άλλο κράτοςμέλος: α) από όχημα του οποίου δεν μπορεί να αναγνωρισθεί η ταυτότητα, β) σε περίπτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα, γ) σε περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων τρίτων χωρών των οποίων το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων έχει προσχωρήσει στο σύστημα Πράσινης κάρτας. Η αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 9. Ο «Οργανισμός αποζημίωσης», έχει αναγωγικό δικαίωμα για το ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος από: α) από το Επικουρικό Κεφάλαιο του κράτους μέλους της συνήθους στάθμευσης του αυτοκινήτου, στην περίπτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης. β) από το Επικουρικό Κεφάλαιο του κράτους μέλους που συνέβη το ατύχημα, στην περίπτωση που δεν μπορεί να αναγνωρισθεί η ταυτότητα του οχήματος. γ) από το Επικουρικό Κεφάλαιο του κράτους μέλους όπου συνέβη το ατύχημα σε περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων τρίτων χωρών κατά την έννοια της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 10. Ο "Οργανισμός αποζημίωσης", δεν παρεμβαίνει ή σταματάει την οποιαδήποτε παρέμβαση του, όταν εν τω μεταξύ η ασφαλιστική επιχείρηση του υπευθύνου ή ο αντιπρόσωπος της έχει προβεί στις σχετικές ενέργειες. Επίσης στην περίπτωση που ο ζημιωθείς έχει ασκήσει ευθεία αγωγή κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης, τότε δεν μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από τον "Οργανισμό αποζημίωσης". 11. Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης τροποποιείται ανάλογα και συμπληρώνεται η Υ.Α. Κ44523/86 του γφυπουργού Εμπορίου "Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης" (ΦΕΚ / ΤΑΕ και ΕΠΕ 3087/2310 1986)". *** Το άρθρο 27α προστέθηκε με το άρθρο 5 ΠΔ 10/2003,ΦΕΚ Α 21.1.2003 (Αρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2000/26/ΕΚ)

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.