Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφάλιση αυτοκινήτων - οχημάτων (π.δ. 237/1986) - Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης. Αρθρο 28. "1. Μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης για ατυχήματα από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα, είτε μέσω της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχ. στ` του παρόντος. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει δικαίωμα αναγωγής και κατά της εγκατάστασης στην Ελλάδα ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος σε περίπτωση άσκησης από την Ελλάδα στο εξωτερικό του κλάδου αστικής ευθύνης για ατυχήματα από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για ό.τι ποσά υποχρεωθεί να καταβάλει για λογαριασμό της με βάση τις διεθνείς συμβάσεις μεταξύ Γραφείων." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.34 ΠΔ 252/1996 (Α 186). 2. Τα μέλη του γραφείου υποχρεούνται να καλύπτουν την αστική ευθύνη των ασφαλισμένων τους για ατυχήματα που προκαλούνται στο εξωτερικό από αυτοκίνητα που έχουν συνήθη τόπο στάθμευσης την Ελλάδα, εκδίδοντας για το σκοπό αυτό το σχετικό πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης. 3. Τα έντυπα του πιστοποιητικού χορηγούνται από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και έχουν τον τύπο που χρησιμοποιείται διεθνώς. 4. Επιχειρήσεις που η έδρα τους βρίσκεται στο εξωτερικό συμμετέχουν υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως στο Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και υπόκεινται στις ρυθμίσεις που προβλέπει το άρθρο 29. (Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στο Ελληνικό Γραφείο ΔιεΘνούς Ασφάλισης δεν περιορίζει το δικαίωμά τους να εκδίδουν πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης του Γραφείου της έδρας τους). *** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 Καταργήθηκε με την παρ.11 άρθρ.37 Ν.2496/1997 ΦΕΚ Α 87/16.5.1997 "5. (α). Οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 35 παρ. 4 του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, καθίστανται υποχρεωτικώς μέλη του Διεθνούς Γραφείου Ασφάλισης, εφόσον καλύπτουν τον κίνδυνο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. (β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της συνέλευσης των μελών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να γίνουν μέλη του και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1-3, 36 και 37 του ν.δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, εφόσον καλύπτουν τον ίδιο κίνδυνο"). *** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.12 άρθρ.37 Ν.2496/1997 ΦΕΚ Α 87/16.5.1997 *** Το εδάφιο β΄της παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και το στοιχείο α΄της παραγράφου αυτής διαγράφτηκε με το άρθρο 17 Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/14.5.2007.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.