Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφάλιση αυτοκινήτων - οχημάτων (π.δ. 237/1986) - Υποχρεώσεις μελών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Υποχρεώσεις μελών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης. Αρθρο 29. 1. Η υποχρέωση μέλους ή του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης από την έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης περιορίζεται στο ασφαλιστικό ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης καταβάλλει το ποσό που υπερβαίνει το κατά το προηγούμενο εδάφιο ασφαλιστικό ποσό. Σε περίπτωση ατυχήματος, το μέλος που το καλύπτει είναι υποχρεωμένο, μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από τότε που θα ειδοποιηθεί από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, να καταβάλλει σε αυτό το ισόποσο του παραπάνω ορίου ευθύνης του. 2. Ποσά που δεν καταβάλλονται από μέλος σε εκπλήρωση της κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρέωσής του, καταβάλλονται στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης από τα λοιπά μέλη ανάλογα με την παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων που είχαν κατά την προηγούμενη του ατυχήματος χρήση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος αναγωγής του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, κατά του υπόχρεου μέλους. 3. Αν το μέλος παραβεί τις υποχρεώσεις του των παραγράφων 1 και 2, υπόκειται στις Κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 38. "4. Με απόφαση της Διαχειριστικής του Επιτροπής, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικών διεθνούς ασφάλισης, σε μέλος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το νόμο αυτόν και με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και να ζητήσει από το μέλος να διακόψει την έκδοση πιστοποιητικών διεθνούς ασφάλισης, τα οποία του έχουν χορηγηθεί και να επιστρέψει το απόθεμα των εντύπων αυτών, τα οποία έχει στην κατοχή του". *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.13 άρθρ.37 Ν.2496/1997 ΦΕΚ Α 87/16.5.1997 "5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης που ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης για ατυχήματα από αυτοκίνητα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχ. στ του παρόντος. "Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω μελών που απορρέουν από την έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (πράσινης κάρτας) του Ελληνικού Γραφείου ρυθμίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος και το Τμήμα II της Ενοποιημένης Συμφωνίας." *** Η παρ.5 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.34 ΠΔ 252/1996 Α 186) (Αρθρο 6 οδηγ. 90/618/ΕΟΚ) ,το δε δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 παρ.5 Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/14.5.2007.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.