Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφάλιση αυτοκινήτων - οχημάτων (π.δ. 237/1986) - Συνοριακή Ασφάλιση - Κατάρτιση συνοριακής ασφάλισης

Συνοριακή Ασφάλιση. Αρθρο 35. 1. Αυτοκίνητα εισερχόμενα στην Ελλάδα στα οποία ενεργείται και έλεγχος για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης και που δεν είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης σε ισχύ κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου αυτού, πρέπει κατά την εισοδό τους στο Ελληνικό έδαφος να καλυφθούν με ειδική ασφάλιση (Συνοριακή Ασφάλιση) κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. 2. Η ασφάλιση αυτή (συνοριακή ασφάλιση) συνάπτεται για χρονικό διάστημα 30 ημερών, χωρίς να μπορεί να ανανεωθεί. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

Κατάρτιση συνοριακής ασφάλισης. Αρθρο 36. 1. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι υποχρεωμένο να διαθέτει σε κάθε συνοριακό σταθμό και λιμένα εισόδου στη χώρα αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συνάπτει συνοριακές ασφαλίσεις για λογαριασμό όλων των μελών του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και όργανο που ασκεί αστυνομικά ή τελωνειακά καθήκοντα. Στους αντιπροσώπους αυτούς μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση σε βάρος του γραφείου, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. 2. Η Συνοριακή Ασφάλιση καταρτίζεται σύμφωνα με τους όρους και τα τιμολόγια ασφαλίστρων που ισχύουν στην Ελλάδα. 3. Για τη Συνοριακή Ασφάλιση εκδίδεται ειδικό έγγραφο, ο τύπος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.20 άρθρ.37 Ν.2496/1997 ορίζεται ότι: " Οπου στις διατάξεις του ν.δ/τος 400/1970, του ν. 489/1976 και ν. 1569/1985, όπως ίσχυαν, αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης".

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.