Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Πτωχευτικός Κώδικας - Πτώχευση (νόμος 3588/2007) - Σχέδιο αναδιοργάνωσης - Περιορισμός εκ του νόμου στο σχέδιο αναδιοργάνωσης

Περιορισμός εκ του νόμου. Αρθρο 110. Με το σχέδιο δεν μπορεί να προταθεί μείωση που θα περιορίζει τις απαιτήσεις σε "ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%)". Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί,τμηματικά ή εν όλω, "εντός τριών (3) ετών" Ως προς την καταβολή του υπερβάλλοντος ποσοστού δεν τίθεται χρονικός περιορισμός. *** ΠΡΟΣΟΧΗ:" Στο άρθρο 110 εδάφιο πρώτο αντί των λέξεων και αριθμού "ποσοστό μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%)" τίθεται "ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%)". Στο άρθρο 110 εδάφιο δεύτερο αντί των λέξεων "εντός έτους" τίθεται "εντός τριών (3) ετών" με το άρθρο 34 παρ.1γ Ν.3858/2010,ΦΕΚ Α΄ 102/01.07.2010,για τη μεταβατική περίοδο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Με την παρ.2 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: "2. Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, οι επερχόμενες με την παράγραφο 1 υπό στοιχεία α` έως ε` τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα καταργούνται αυτοδικαίως και από 1ης Ιανουαρίου 2015 οι τροποποιούμενες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα επανέρχονται σε ισχύ ως είχαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου".

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.