Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικός συνεταιρισμός και άλλες αγροτικές οργανώσεις (νόμος 4015/2011) - Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων

Άρθρο 2. Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων. 1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 4 του Συντάγματος, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων» (στο εξής Μητρώο), το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι ΑΣ, οι ΟΠ, οι ΑΕΣ και οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις. 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, καθώς και η τήρηση του Μητρώου. 3. Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου ιδρύεται, σε επίπεδο Διεύθυνσης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοικητική μονάδα με την επωνυμία Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών (στο εξής Εποπτική Αρχή). Της Εποπτικής Αρχής προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος διαθέτει σχετική υπηρεσιακή εμπειρία. Επίσης η Εποπτική Αρχή διαμεσολαβεί μεταξύ των ΣΑΟ και των κατά περίπτωση πιστωτών τους με σκοπό τη ρύθμιση και το διακανονισμό των οφειλών τους. 4. Για τις ανάγκες σχεδιασμού και ανάπτυξης του Μητρώου ιδρύεται εννεαμελές γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εποπτείας Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (στο εξής Συμβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, ένας εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ, ένας εκπρόσωπος της ΟΣΕΓΟ, καθώς και ένας εκπρόσωπος τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των αγροτών. Χρέη γραμματέα ασκεί ο προϊστάμενος του Γραφείου της Εποπτικής Αρχής. Τα μέλη του Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για την καλύτερη λειτουργία του Μητρώου, καθώς και για την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας επί των ΣΑΟ.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.