Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικός συνεταιρισμός και άλλες αγροτικές οργανώσεις (νόμος 4015/2011) - Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων

Άρθρο 5. Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων (Ο.Π.). 1. Οι παραγωγοί συγκεκριμένων όμοιων ή ομοειδών αγροτικών προϊόντων μπορεί να συγκροτούν Ο.Π., οι οποίες αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 2637/1998 (Α` 200). Η λειτουργία των Ο.Π., οι σχέσεις μεταξύ των μελών που συγκροτούν μία Ο.Π., οι σχέσεις των Ο.Π. με τρίτους ρυθμίζονται από το καταστατικό τους. 2. Οι Ο. Π. οφείλουν να καταχωρίζονται στο Μητρώο, να λειτουργούν και να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης τους, αναλόγως προς τα ισχύοντα και για τους ΑΣ. 3. Το καταστατικό της Ο.Π. πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον: α) Τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έκδοση και την τροποποίηση των κανόνων του. β) Την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ο.Π.. γ) Κανόνες που εξασφαλίζουν στα μέλη το δημοκρατικό έλεγχο της Ο.Π. και των αποφάσεων της. δ) Κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το καταστατικό και ιδίως από τη μη καταβολή των χρηματικών εισφορών ή των κανόνων που έχει θεσπίσει η Ο.Π.. ε) Κανόνες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, ιδίως όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής στην Ο.Π., η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος. στ) Τους λογιστικούς και δημοσιονομικούς κανόνες για τη λειτουργία της Ο.Π.. 4. Το καταστατικό του νομικού προσώπου της Ο. Π. υποχρεώνει τα μέλη: α) Να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή στοιχείων σχετικών με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία περιβάλλοντος. β) Να παρέχουν πληροφορίες για στατιστικούς λόγους σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς. γ) Να καταβάλλουν χρηματικές ποινές για παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό. δ) Να είναι μέλη μίας μόνο Ο.Π. όσον αφορά την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος από μια δεδομένη εκμετάλλευση. ε) Να διαθέτουν το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της Ο.Π. με εξαίρεση: αα) Να πωλούν απευθείας στους καταναλωτές μέχρι ποσοστού 10% της παραγωγής τους. ββ) Να διαθέτουν στο εμπόριο οι ίδιοι ή μέσω άλλης Ο.Π. που ορίζεται από τη δική τους Ο.Π. ποσότητες προϊόντων που είναι αμελητέες σε σχέση με τον όγκο της εμπορεύσιμης παραγωγής της Ο. Π. που ανήκουν. γγ) Να διαθέτουν στο εμπόριο οι ίδιοι ή μέσω άλλης Ο.Π. που ορίζεται από τη δική τους Ο.Π. προϊόντα τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν εμπίπτουν στις εμπορικές δραστηριότητες της Ο.Π. που ανήκουν. στ) Να καταβάλουν τις χρηματικές εισφορές που προβλέπονται από το καταστατικό για τη δημιουργία και τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου. 5. Οι Ο.Π., οι οποίες αναγνωρίζονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για: α) Τον αριθμό των παραγωγών συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι μέλη τους στο επίπεδο λειτουργίας τους (εθνικό, περιφερειακό, περιφερειακής ενότητας). β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στο επίπεδο λειτουργίας τους. γ) Την έκταση των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών, καθώς και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τους. δ) Τον κύκλο και το ύψος των σχετικών με το αντικείμενο τους συναλλαγών. ε) Το μερίδιο της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος που κατέχουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στ) Την καταρχήν λειτουργία μιας ομάδας παραγωγών ανά αγροτικό προϊόν σε κάθε περιφερειακή ενότητα ή σε διαφορετική περίπτωση για τη συνεργασία των περισσότερων Ο.Π., στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. 6. Η πρώτη εγγραφή των Ο. Π. στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από αίτηση τους. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις Ο.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζονται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων γίνεται μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους. 7. Οι Ο.Π., οι οποίες για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την ετήσια δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, διαγράφονται από το Μητρώο.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.