Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικός συνεταιρισμός και άλλες αγροτικές οργανώσεις (νόμος 4015/2011) - Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Άρθρο 6. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). 1. Οι ΑΣ και οι Ο.Π. μπορεί να συγκροτούν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες και καταχωρίζονται στο Μητρώο. Επίσης, ΑΕΣ μπορούν να συγκροτούν, εκτός από τις ΣΑΟ του προηγούμενου εδαφίου ή σε συνεργασία με αυτές και άλλες ΑΕΣ. 2. Οι ΑΕΣ, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ΣΑΟ και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για: α) Τον αριθμό των μελών τους. β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο Περιφέρειας. γ) Την έκταση και την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών. δ) Τη εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση. ε) Τον κύκλο εργασιών και το ετήσιο ύψος των συναλλαγών. στ) Το μερίδιο αγοράς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. ζ) Τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 3. Η πρώτη εγγραφή των ΑΕΣ πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ΑΕΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου, καθορίζονται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων πρώτης εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων αυτών, η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο, καθώς και ο μηχανισμός αξιολόγησης και ο προσδιορισμός του κόστους. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων γίνεται μέχρι την 1 η Μαρτίου κάθε έτους. 4. Οι ΑΕΣ, οι οποίες για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την ετήσια δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, διαγράφονται από το Μητρώο.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.