Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός (νόμος 2810/2000) - Οροι σύστασης - Εγκριση - Καταχώρηση καταστατικού

Αρθρο 3. Οροι σύστασης - Εγκριση - Καταχώρηση καταστατικού. «1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού και Ο.Π. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2810/2000, καθώς και η έγκριση του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού. Στο καταστατικό του ΑΣ πρέπει να ορίζεται η εδαφική επικράτεια του. Ειδικά για τα νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους ως ελάχιστος αριθμός φυσικών προσώπων για τη σύσταση ΑΣ κατά τα ανωτέρω, ορίζονται τα δέκα (10) ιδρυτικά Μέλη.» *** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.3 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011. 2. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση στο Ειρηνοδικείο, η οποία εκδικόζεται κατό τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. 3. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το Ειρηνοδικείο αναβάλλει τη λήψη της Απόφασης και εκδίδει μη οριστική Απόφαση με την οποία καλεί το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της παραπάνω αποφάσεως. Στη συνέχεια εκδίδεται η Απόφαση του Ειρηννοδικείου. Εάν με την Απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρείται το καταστατικό στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής Απόφασης, Από την καταχώρηση αυτήν, ο Α.Σ. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού. Κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής Απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα αρχή, εντός ενός (1) μηνός από την καταχώρηση της Απόφασης. 4. Κατά της Απόφασης του Ειρηνοδικείου μπορεί να ασκηθεί έφεση στο αρμόδιο δικαστήριο.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.