Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός (νόμος 2810/2000) - Τύπος - Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 4. Τύπος - Περιεχόμενο καταστατικού. 1. Τo καταστατικό του αγροτικού αυνεταιρισμού καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφα, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικό Μέλη και για να είναι έγκυρο πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον. α) Τo ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία και κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών μελών. β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια του συνεταιρισμού. γ) Τo σκοπό και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής τυν μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών. ε) Τo ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τον αριθμό των πρόσθετων υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει το μέλος, τον τρόπο καταβολής της αξίας τους και τη διαδικασία απόδοσης των μερίδων. στ) Την έκταση ευθύνης των μελών. ζ) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο). η) Τον καθορισμό των ελαχίστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσεως για το σχηματισμό αποθεματικών. θ) Τη χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού. ι) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης γενικής συνέλευσπς, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης. ια) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών. ιβ) Τη Λύση και Εκκαθάριση του Α.Σ.. 2. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.