Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός (νόμος 2810/2000) - Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση

Αρθρο 10. Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση. «1. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού. Στη γενική συνέλευση μετέχουν όλα τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό. Σε περιπτώσεις ΑΣ με μεγάλο αριθμό μελών μπορεί με το καταστατικό τους να προβλέπεται αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση, τα Μέλη της οποίας εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΑΣ. Στην ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση λαμβάνουν μέρος μόνο τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι Μέλη του ΑΣ. Για την εκλογή ενός Αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη. Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι ο συνέταιρος διαθέτει περισσότερες από μία (1) ψήφους και μέχρι τρεις (3), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.» *** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.7 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011. 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ανήκουν. α) Η τροποποίηση του καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η μετατροπή, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του συνεταιρισμού. γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου. δ) Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης. ε) Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημίες. στ) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιρικής μερίδας. ζ) Η επιβολή εισφοράς στα Μέλη. η) Η έγκριση του προγρόμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων . ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως Προσωπικού. ιβ) Η Απόφαση για την αγορά και πώληση ακινήτων. ιγ) Η Απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από τα Μέλη του συνεταιρισμού Κλαδικών Οργανώσεων Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.), που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα ή δραστηριότητες του συνεταιρισμού. ιδ) Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 17 για την επόμενη οικονομική χρήοη και ο καθορισμός της αμοιβής τους. ιε) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται στο καταστατικό. 3. Η γενική συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα για την όσκηση των, με στοιχεία ια. και ιβ` της προηγούμενης παραγράφου, αρμοδιοτήτων της. 4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό ουμβούλιο σε τακτική σύνοδο μια φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του αυνεταιρισμού μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως. Η διαδικασία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το καταστατικό. 5. Τo Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση για λόγους, που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του συνεταιρισμού. 6. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή του τα προς αυζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω Μέλη έχουν το δικαίωμα σύγκλησής της. "7. Σε συνεταιρισμούς που έχουν περισσότερα από 500 Μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους Μέλη του συνεταιρισμού, που εκλέγονται από περιφερειακές (τοπικές, διαμερισματικές) συνελεύσεις, ανάλογα με τον αριθμό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθμός των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησης τους καθορίζονται από το καταστατικό." *** Η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.5 άρθρ.18 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.