Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός (νόμος 2810/2000) - Οικονομική διαχείριση - Διαχειριστική χρήση

Αρθρο 18. Διαχειριστική χρήση. 1. Η Διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες. Εξαιρετικώς η πρώτη Διαχειριστική χρήση μπορεί να ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τέσαερις (24) μήνες. 2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία της συνεταιριστικής σργάνωσης, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της και καταρτίζονται ο ισολογισμός και ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης", που υποβάλλονται από το διοικητικό ουμβούλιο στην τακτική γενικη συνέλευση μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικες εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του έτους που εληξε. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης της Α.Σ.Ο. για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προύπολογισμό δαπανών και το υποβάλλει για έγκριση στη γενική συνέλευση. "4. Οι Α.Σ.Ο., υποχρεούνται να συντάσσουν τον ετήσιο ισολογισμό τους και το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι Α.Σ.Ο. της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν κατ` έτος τον ισολογισμό τους και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε μια ημερήσια εφημερίδα η οποία εκδίδεται στο νομό που εδρεύει η Α.Σ.Ο., μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας τακτικής γενικής Συνέλευσης, η οποία τα εγκρίνει." *** Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.8 άρθρ.18 Ν.3147/2003, ΦΕΚ Α 135/5.6.2003

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.