Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός (νόμος 2810/2000) - Οικονομικές ενισχύσεις - Φορολογικές απαλλαγές

Αρθρο 35. Οικονομικές ενισχύσεις - Φορολογικές απαλλαγές. 1. Τα καταστατικά των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και οι τροποποιήσεις τους δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου. 2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται ανόλογα και στις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμίδας και στις εταιρίες τους, που συγχωνεύονται, εφόσον αυτές πληρούν τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προϋποθέσεις. 3. Αγορές ακινήτων από Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις για τη δημιουργία εmχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους ή μεταχειρισμένων κινητών μέσων αγροτικής παραγωγής έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο. 4. Οι εισφορές των μελών προς τις Α.Σ.Ο. δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου. 5. Οι καταθέσεις των μελών του συνεταιρισμού σε αυτόν, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από το συνεταιρισμό στα Μέλη του απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου. 6. Απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται στα Μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών πρώτης βαθμίδας. κατά το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από το συνεταιρισμό του ακινήτου, που μεταβιβάζεται 7. Ειδικό για απαλλαγές από τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α`), όπως ισχύουν κάθε φορά. 8. Συμβάσεις μεταξύ Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου. 9. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καταβάλλεται σε αυτές αντί στον ειδικό λογαριασμό, που προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 1256/1982 ανεξάρτητα από το αν προηγήθηκε ή όχι η υπόδειξη, που προβλέπεται από την ίδια πιο πάνω διάταξη. 10. Στον προυπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση ελεγχόμενη απολογιστικά για την οικονομική ενίσχυση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., που διατίθεται από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή εmμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με βάση τον ετήσιο προυπολογισμό τους. 11. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 9, 10 και 16 του παρόντος άρθρου οικονομικές ενισχύσεις απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου, καθώς και από κάθε άλλη εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου. 12. Οι πρωτοβάθμιες Α.Σ.Ο. δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα Εμπορικά Επιμελητήρια της περιφέρειάς τους. 13. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, που διανέμονται στα Μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή της εξατομικευμένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη συνεταιριστική οργάνωση. 14. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι εταιρίες τους εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόμους. 15. Διατάξεις που θεσπίζουν Κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσεως για τη μετατροπή εταιριών περιορισμένης ευΘύνης σε ανώνυμες εταιρίες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιριών σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν με τις ίδιες προυποθέσεις και για τη μετατροπή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας Α.Σ.o. σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον η πλειοψηφία των μετοχών ή εταιρικών τους μεριδίων, αντίστοιχα, εξακολουθεί να ανήκει στις Α.Σ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου αυτού. "Τα ως άνω Κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων από λειτουργούσα Α.Σ.Ο, οποιουδήποτε βαθμού σε λειτουργούσα ή συνιστώμενη Συνεταιριστική Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) ή σε Συνεταιριστική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Στις απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α) μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις Α.Σ.Ο, και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες." *** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.15 άρθρ.18 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003 "16. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (Σ.Ε.) απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, όταν το προ ιόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) και το Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνισής της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Το μέρος της υπεραξίας το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/ 1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω. 17. Για αναπτυξιακούς λόγους η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (Σ. Ε.), απαλλάσσεται επίσης του φόρου εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό. Το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, ΤΟ οποίο δεν διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω." *** Οι παρ.16 και 17 προστέθηκαν με το άρθρο 6 παρ.3 Ν.3399/2005, ΦΕΚ Α 255/17.10.2005 (18. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) ενισχύεται οικονομικά από τον οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με την καταβολή σε αυτή, κάθε χρόνο, ποσοστού δύο και μισό τοις εκατό (2,5%) από τα έδοδά τους, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α`), όπως κάθε φορά ισχύει. "Ομοίως ποσοστό 2% από τα ως άνω έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. και διατίθεται κάθε χρόνο για την καταβολή υποτροφιών σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων χαμηλού εισοδήματος, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό Τομέα (ΑΕΙ - ΤΕΙ). Το κατατιθέμενο ως ανωτέρω ποσό διαχειρίζεται ειδική επιτροπή που συγκροτείται από: α) Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο. β) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος. γ) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος. δ) Τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ως μέλος. ε) Τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος, στ) Τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ, ως μέλος. ζ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οριζόμενο από τον Υπουργό, ως μέλος. Από τα ίδια ως άνω έσοδα ποσοστό επιπλέον 0,5% καταβάλλεται ισομερώς σε ΓΕΣΑΣΕ- ΣΥΔΑΣΕ σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού και υπό την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται οι εκλογικές διαδικασίες σε όλες τις βαθμίδες με την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου." Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη"). *** Η αρχική παρ. 16 αναριθμήθηκε σε παρ.18 με το άρθρο 6 παρ.4 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005 *** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.18 αντικαταστάθηκε με τα πιο πάνω εντός " " εδάφια δυνάμει της παρ.7 άρθρου 9 Ν.3698/2008, ΦΕΚ Α 198/2.10.2008. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παράγραφο 4 άρθρου 14 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011. ορίζεται ότι: "4. Για τον υπολογισμό και την απόδοση στους παραπάνω φορείς της ενίσχυσης με βάση τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά του άρθρου 7 του ν. 3877/2010 και μέχρι την οριστική απόδοση του συνόλου της ενίσχυσης που προέρχεται από την εισφορά αυτής της διάταξης για τα έτη 2009 και 2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 (Α` 61) οπότε και καταργούνται. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α` 160) καταργείται". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν.3427/2005, οι αγορές ακινήτων από Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α),απαλλάσσονται από το τέλος συναλλαγής. *** Το άρθρο 35 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 20 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.