Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση - Αγροτικός Συνεταιρισμός (νόμος 2810/2000) - Μητρώο - Φάκελοι Αγροτικών Συνεταιρισμών - Προσωπικό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Αρθρο 37. Μητρώο - Φάκελοι Αγροτικών Συνεταιρισμών. 1. Τo βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών τηρείται στο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3. 2. Καθένας μπορεί να λαμβάνει γνώση των εγγραφών του βιβλίου Μητρώου και να παίρνει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτό. 3. Η γραμματεία του Ειρηνοδικείου χορηγεί πιστοποιητικά για την ύπαρξη ή όχι ορισμένης εγγραφής.

Αρθρο 38. Προσωπικό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. "Άρθρο 38. Προσωπικό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 1. Το προσωπικό των Α.Σ.Ο. είναι: α) Τακτικό, που διορίζεται σε θέσεις προβλεπόμενες από τον κανονισμό λειτουργίας τους και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της οργάνωσης. β) Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που καλύπτει ειδικές, έκτακτες, εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες της οργάνωσης. 2. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας ύστερα από γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και της Ο.Σ.Ε.Γ.ο., ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ." *** Το άρθρο 38 ανικαταστλαθηκε ως άνω με την παρ.17 άρθρ.18 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003 Με την παρ.19 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: 19. Μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται η υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 2810/2000, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου. Με τη δημοσίευση της Απόφασης αυτής παύει να ισχύει η 27346/1990 κοινή Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας (ΦΕΚ 700 Β).

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.