Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Σκοπός και δραστηριότητες

Αρθρο 1. Σκοπός. 1. Με το νόμο αυτόν ρυθμίζονται, η σύσταση η οργάνωση και η λειτουργία των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. 2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1264/1982 "για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων" και, αν δεν προβλέπεται και σ`αυτόν ειδική ρύθμιση οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Αρθρο 2. Σκοπός και δραστηριότητες των Α.Σ.Ο. «1. Σκοπός των Α.Σ.Ο. είναι η διεκδίκηση προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους και των αγροτών γενικότερα. Οι οργανώσεις, που λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αυτό, εκπροσωπούν επαγγελματικά τους αγρότες της χωρικής τους επικράτειας.» *** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.1 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού οι Α.Σ.Ο. αναπτύσσουν, μέσα στα όρια του νόμου τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό τους δραστηριότητες και ιδιαίτερα. α) Μελετούν τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα των αγροτών και προωθούν τις πρόσφορες για την αντιμετώπισή τους λύσεις. β) Επεξεργάζονται και προωθούν θεσμούς κα προτείνουν τη λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού και πνευματικού επιπέδου των αγροτών. γ) Συνεργάζονται με τις Δημόσιες Αρχές την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων γα τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τους αγρότες. 3. Οι κατά τόπο αρμόδιοι, Αγροτικοί Σύλλογοι, που τα καταστατικά τους θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκδίδουν βεβαιώσεις που πιστοποιούν την ιδιότητα του αγρότη τόσο για τα μέλη τους όσο και για μη μέλη ιδίως για τις περιπτώσεις χορήγησης κάθε μορφής ενισχύσεων, δανείων, αγροτικών συντάξεων αδειών κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκινήτων, την πώληση αγροτικών προιόντων στις λαικές αγορές, καθώς και για κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται η βεβαίωση αυτή. "Ειδικότερα για την έκδοση βεβαιώσεων που πιστοποιούν την ιδιότητα του αλιέα αρμόδιοι είναι μόνο οι Αλιευτικοί Αγροτικοί Σύλλογοι". ***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.2538/1997 (Α 242) Εάν ο Αγροτικός Σύλλογος αρνηθεί την έκδοση βεβαίωσης ή δεν την εκδώσει μέσα σε δέκα (1Ο) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα ημέρες από την άρνηση ή από τη λήξη της προθεσμίας, να ζητήσει τη βεβαίωση από τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από: α) Το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας στην οποία έχει την έδρα του ο Αγροτικός Σύλλογος, κα, β) δυο εκπροσώπους του τοπικού Γεωργικού Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συνεταιρισμοί συμμετέχουν οι εκπρόσωποι εκείνου, που έχει περισσότερα μέλη. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μέσα σε δέκα (1Ο) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής καλείται ο αιτών και ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου. «4. Οι Α.Σ.Ο. δεν μπορεί να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα. Οι ΣΑΟ για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους μπορεί να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.» *** Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.2 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.