Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων - Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

Αρθρο 9. Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων. 1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι όλων των κλαδικών αντικειμένων της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να συστήσουν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται: α) Η σύμπραξη Αγροτικών Συλλόγων, ο αριθμός των οποίων ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του αριθμού (50%) των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Από τους πιο πάνω Αγροτικούς Συλλόγους ένας τουλάχιστον δραστηριοποιείται στη φυτική και ένας στη ζωική παραγωγή. Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε τρείς (3) Αγροτικούς Συλλόγους. β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα. 2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία έχει την έδρα του.» *** Το άρθρο 9,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.3 του άρθρου 51 του Ν.2538/1997 (Α 242),αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.4 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Αρθρο 10. ΣυνΟμοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων. 1. Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο ΣυνΟμοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων. Για τη σύσταση Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται η σύμπραξη επτά (7) τουλάχιστον Ομοσπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα. 2. Κάθε Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Συνομοσπονδίας.» *** Το άρθρο 10,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.3 του άρθρου 51 του Ν.2538/1997 (Α 242),αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.6 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.