Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Σύλλογοι Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών - Ενώσεις Νέων Αγροτών

Αρθρο 10α. Σύλλογοι Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών. 1. Για την ίδρυση συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτούνται εβδομήντα τουλάχιστον παραγωγοί λαϊκών αγορών στους οποίους έχει χορηγήσει σχετική άδεια το Ταμείο Λαϊκών Αγορών ή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά περίπτωση. 2. Ο σύλλογος παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών έχει περιφέρεια τα όρια ενός νομού. Κάθε παραγωγός πωλήτής μπορεί να είναι μέλος μόνο σε ένα σύλλογο παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Για την έκδοση βεβαιώσεων, για οποιαδήποτε χρήση, που πιστοποιούν την ιδιότητα του παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, αρμόδια είναι η επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του Κεφαλαίου Β` του άρθρου 2 της υπ` αριθμ. Α2-1646/99 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. 3. Οι Σύλλογοι Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών μπορεί να συστήσουν ομοσπονδία συλλόγων με περιφέρεια τα όρια της οικείας Περιφέρέιας. Για τη σύσταση ομοσπονδίας συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτείται η σύμπραξη τεσσάρων τουλάχιστον συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της ίδιας Περιφέρειας. Κάθε σύλλογος παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μόνο της ομοσπονδίας στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, 4. Οι ομοσπονδίες συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνια κλίμακα μία μόνο συνομοσπονδία συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών για όλη την επικράτεια. Για τη σύσταση συνομοσπονδίας συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτείται η σύμπραξη επτά τουλάχιστον ομοσπονδιών. 5. Οι διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του Α.Κ. εφαρμόζονται, εφόσον δεν αντίκεινται στο άρθρο αυτό, 6, Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και ο αριθμός των συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3." ***Το άρθρο 10α προστέθηκε από το άρθρο 38 του Ν.2945/2001 (Α` 223).

Άρθρο 10β. Ενώσεις Νέων Αγροτών. 1. για τη σύσταση Ένωσης Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) απαιτείται η σύμπραξη τριάντα τουλάχιστο νέων αγροτών ηλικίας μέχρι σαράντα ετών. Η περιφέρεια της Ε.Ν.Α, ορίζεται στο Καταστατικό και περιλαμβάνει τα όρια ενός τουλάχιστον νομού. 2. Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ενωσης Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε τουλάχιστον Ε.Ν.Α.. 3. Οι σκοποί των Ενώσεων Νέων Αγροτών και της Πανελλήνιας Ενωσης Νέων Αγροτών ορίζονται στα καταστατικά τους και είναι ιδίως: α) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. β) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς τρόπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας. γ) Η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών προβλημάτων που απασχολούν τους νέους αγρότες και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. δ) Η επιδίωξη, διερεύνηση και κατοχύρωση οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των νέων αγροτών. ε) Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων αγροτών και των νέων της υπαίθρου. στ) Η συνεργασία με τους φορείς του Δημοσίου και της ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης, καθώς και με Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για τη διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτών. ζ) Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων για την προώθηση των σκοπών τους. η) Η Π.Ε.Ν.Α, συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των Ε.Ν.Α, της χώρας και εκφράζει και προωθεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους σκοπούς τους. 4. Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών δεν υποκαθιστούν τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και τα μέλη τους μπορούν να είναι μέλη και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 5. για θέματα που αφορούν τις Ενώσεις Νέων Αγροτών και την Πανελλήνια Ενωση Νέων Αγροτών και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου." *** Το άρθρο 10β προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν.3147/2003,ΦΕΚ Α 135/5.6.2003.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.