Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Αρνηση εγγραφής μελών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις - Καταστατικό

Αρθρο 11. Αρνηση εγγραφής μελών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Α.Σ.Ο.. Εάν το αρμόδιο να αποφασίζει την εγγραφή όργανο της δευτεροβάθμιας ή τρτοβάθμιας αγροτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης απορρίψει την αίτηση εγγραφής ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του σ` αυτόν που έκανε την αίτηση, εφαρμόζονται όσα ορίζει το άρθρο 7 του νόμου αυτού. Κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων που αφορούν προσφυγές για θέματα του άρθρου αυτού επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Αρθρο 12. Καταστατικό. 1. Το Καταστατικό ορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή και στη δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στο σχηματισμό της συλλογικής βούλησης και τη χάραξη της συνδικαλιστικής πολιτικής. 2. Στο Καταστατικό πρέπει να ορίζονται: α) Διατάξεις που να κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμμετοχή όλων των αγροτών που κατοικούν ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην περφέρεια του συλλόγου. β) Η έδρα και τα εδαφικά όρια της περιφέρειας της αγροτικής οργάνωσης. γ) Οι όροι διάλυσης της αγροτικής οργάνωσης. δ) Οι όροι τροποποίησης του καταστατικού. ε) Οι όροι αποχώρησης και αποβολής μελών της οργάνωσης. στ) Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. ζ) Ο τρόπος δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της αγροτικής οργάνωσης. η) Ο αριθμός των μελών η διαδικασία εκλογής, η συγκρότηση και η λειτουργία της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών με τις οποίες αναδεικνύονται τα όργανα των Α.Σ.Ο. θ) Οι όροι και η διαδικασία ανάκλησης μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων της συνδικαλιστικής οργάνωσης. «ι) Η θέσπιση θεσμών εκπροσώπησης των νέων αγροτών και των γυναικών αγροτών, καθώς επίσης και των επί μέρους κλάδων, φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής.» *** Το εδάφιο ι΄ της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 17 παρ.7 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.