Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Οργανα των Α.Σ.Ο. - Γενική Συνέλευση των μελών

Αρθρο 13. Οργανα των Α.Σ.Ο.. Οργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή δ) Οι Αντιπρόσωποι.

Αρθρο 14. Γενική Συνέλευση των μελών. 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Α.Σ.Ο. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Συνέλευση ιδίως εκλέγει τα όργανα διοίκησης, αποφασίζει για την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον ισολογισμό, τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει. Το δικαίωμα της συνέλευσης να παύει τα όργανα διοίκησης δεν μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του καταστατικού, εφόσον η παύση επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο και ιδίως από σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για τακτική διαχείριση. 2. Η συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. στις περπτώσεις που ορίζει το Καταστατικό ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η Συνέλευση συγκαλείται επίσης εάν το ζητήσει ο ορζόμενος από το Καταστατικό αρθμός μελών. Εάν το Καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση το ένα πέμπτο (1/5) των μελών. Κάθε πρόσκληση γα συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Συνέλευση αυτή. 3. Σε περίπτωση που η αίτηση των μελών της προηγούμενης παραγράφου δεν εισακουσθεί μπορεί ο Ειρηνοδίκης ύστερα από σχετική αίτηση τους, να εξουσιοδοτήσει αυτά να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να ορίσει τον Προέδρό της. 4. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί έγκυρη απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, νέα συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας. Γι αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του τέταρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει και για άλλες περιπτώσεις ειδικές απαρτίες. 5. Αντιπροσώπευση για τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες απαγορεύεται. 6. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία για εκλογές διοικητικού συμβουλίου ε λεγκτκής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια κα τριτοβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει μυστική ψηφοφορία και για άλλες περιπτώσεις. 7. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη διάλυση της οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού της απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 8. Η αγωγή που υποβάλλεται κατά το άρθρ.101 του Αστικού Κώδικα για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έχει την έδρα της η συνδικαλιστική οργάνωση και η προθεσμία για την άσκηση της ορίζεται σε τριάντα (3Ο) ημέρες από τη λήξη της συνέλευσης.Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 226 επομ Κ.Πολ.Δικ.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.